Referendum o hazardu v Ústí n.Labem bylo platné


Volební senát Nejvyššího správního soudu dnes zamítl kasační stížnost statutárního města Ústí nad Labem proti usnesení ústeckého krajského soudu, který určil, že návrh na konání místního referenda o zákazu hazardu v Ústí nad Labem nemá nedostatky a referendum o této otázce vyhlásil na 10. a 11. října 2014 současně s volbami do městského zastupitelstva. Již 25. září 2014 soudci Nejvyššího správního soudu nepřiznali kasační stížnosti města Ústí nad Labem odkladný účinek a místní referendum proto ve stanoveném termínu proběhlo. Dnes Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodl věcně a dospěl k závěru, že návrh na vyhlášení místního referenda neměl vady a že krajský soud postupoval správně, když místní referendum vyhlásil.

Volební senát dovodil, že zákon o místním referendu přísnou kontrolu jednotlivých podpisů podporovatelů referenda na podpisových arších sice připouští, to ovšem neznamená, že ji vyžaduje vždy a všude. Podle soudce zpravodaje Tomáše Langáška by „tak přísná kontrola, jaká proběhla ze strany magistrátu statutárního města Ústí nad Labem, měla být spíše výjimečná a musí jí odpovídat forma i obsah výzvy magistrátu k odstranění vad návrhu na konání místního referendu.“ Nejvyšší správní soud se ztotožnil s názorem krajského soudu, že výzva magistrátu byla v tomto případě nedostatečná, protože z ní nebylo jasně patrné, jakou vadou ten který podpis trpí a jak ji lze odstranit.

Volební senát současně potvrdil, že v referendu položená otázka o zákazu hazardu na území Ústí nad Labem byla přípustná. V rozsudku se uvádí, že ustanovení zákona o místním referendu, které nepřipouští konat referendum o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce, je třeba vykládat tak, že zákon vylučuje referendum o předem zformulovaném znění obecně závazné vyhlášky, neboť přetavení rozhodnutí občanů v referendu do formy závazného právního předpisů je úkolem orgánů obce. Místní referendum o obecně položené otázce, zda občané souhlasí se zákazem provozování loterií a sázkových her na území města, oproti tomu konat lze, byť by kladný výsledek patrně vyžadoval přijetí obecně závazné vyhlášky.

Informace k usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2014, sp.zn. Ars 4/2014.

Infodeska.cz