Prodejci tuhých paliv šidili


V téměř polovině kontrol, provedených Českou obchodní inspekcí v roce 2013 u prodejců tuhých paliv, zjistili inspektoři porušení informačních povinností a zásad poctivosti prodeje. Nejčastěji prodávající neseznámili spotřebitele s cenou nabízených paliv, dále je poškodili tím, že nedodrželi stanovenou hmotnost objednávky a následně dodané palivo nesprávně účtovali. A v neposlední řadě používali váhy bez platného úředního ověření. Na 11 kusů neověřených měřidel byl vydán zákaz používání a v rámci kontrolní akce bylo uloženo 39 pokut v celkové výši 107 500. Další řízení nebyla dosud ukončena.

Od 1. 7. do 31. 12. 2013 bylo v průběhu kontrolní akce zaměřené na dodržování obecně závazných právních předpisů (tj. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zák. č. 64/1986 Sb., o ČOI) při prodeji pevných paliv provedeno celkem 102 kontrol. Porušení povinností těmito předpisy stanovených zjistili inspektoři při 47 kontrolách (tj. 46,1 %).

Zjištěná porušení

  • co do četnosti porušení zákona o ochraně spotřebitele, nejčastěji, a to v 15 případech, nebyl spotřebitel seznámen s cenou nabízených paliv (porušení § 12)
  • ve 14 případech nebyly dodrženy informační povinností při prodeji paliv (§ 10)
  • zásady poctivosti prodeje byly porušeny v 9 případech (§ 3 písm. a)
  • při 17 kontrolách bylo zjištěno porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele
  • v 7 případech byla při prodeji výrobků prodávajícími použita měřidla bez platného úředního ověření (porušení § 9 zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI)
  • k porušení jiných obecně závazných právních předpisů došlo ve 4 případech.

Uložená opatření a sankce

Za nedostatky zjištěné při kontrolách prodeje tuhých paliv bylo ve sledovaném období kontrolovaným subjektům pravomocně uloženo 39 pokut v celkové výši 107 500 Kč.

Zákaz používání do doby zjednání nápravy byl vydán na 11 kusů měřidel bez platného úředního ověření.

Závěr

Kontroly prodeje tuhých paliv patří v rámci činnosti ČOI k těm náročnějším. Zejména ověřování poctivosti prodeje tuhých paliv, na niž si spotřebitelé stěžují nejčastěji, vyžaduje součinnost s dalšími kontrolními orgány, zejména s celníky a policisty, kteří disponují příslušnou technikou a pravomocemi nezbytnými k provedení této kontroly. Vysoký poměr zjištěných nedostatků, u téměř poloviny kontrolovaných subjektů, je z pohledu ochrany práv spotřebitele nepřijatelný. Proto Česká obchodní inspekce opět zařadila do plánu akcí pro rok 2014 kontroly zaměřené na problematiku prodeje tuhých paliv.

Infodeska.cz