Pokuty "šmejdům" přes 21 milionů


Vyhodnocení celoroční kontrolní činnosti České obchodní inspekce, zaměřené na smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání, zejména na tzv. předváděcí akce, potvrdilo, že tato forma prodeje patřila v roce 2013 v České republice k nejproblémovějším. A to jak vzhledem k agresivitě některých prodejců či nabídce produktů sporné kvality, tak i vzhledem k vysoké míře společenské nebezpečnosti těchto podnikatelských aktivit. Přes veškeré předchozí informace a varování ČOI se tento rizikový způsob prodeje, orientovaný na spotřebitele seniorského věku, lidi s nízkou mírou finanční gramotnosti, případně příslušníky sociálně slabých skupin, dostal do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti až díky dokumentárnímu filmu Šmejdi. Česká obchodní inspekce po celý rok pokračovala v trendu nastoupeném v roce 2011 a průběžně monitorovala a kontrolovala aktivity těch nejagresivnějších firem na trhu. V návaznosti na svá předchozí zjištění ukládala za opakovaná porušení zákonů vysoké sankce a tam, kde pokuty nevedly k nápravě, podávala živnostenským úřadům návrhy na odebrání oprávnění k podnikání. V rámci 365 kontrol zjistili inspektoři v 262 případech porušení povinností prodávajícího, nejčastěji užití nekalých obchodních praktik, včetně agresivních. V průběhu roku 2013 nabylo právní moci celkem 172 pokut ve výši přesahující 21 milionů korun, další řízení dosud nebyla ukončena.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2013 bylo v rámci předváděcích prodejních akcí provedeno celkem 365 kontrol, při kterých byly ověřovány podmínky prodeje výrobků a služeb se zvláštním zaměřením na odhalování různých forem nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, jejichž používání vůči účastníkům předváděcích prodejních akcí z řad seniorů Česká obchodní inspekce zjišťuje a postihuje již několik let.

Důsledkem zvýšeného zájmu veřejnosti byly však také negativní dopady, s nimiž se museli ve druhé polovině roku vypořádat především kontrolní pracovníci ČOI. Velká část pořadatelů předváděcích prodejních akcí začala posílat seniorům osobní telefonické či písemné pozvánky, což do značné míry ztížilo inspektorům přímou účast na předváděcích prodejních akcích a tím i souběžnou kontrolu. Vzhledem k této skutečnosti proto byly v maximální možné míře zahajovány kontroly na základě dokumentace předložené spotřebiteli, případně byla snaha využít při kontrolách rovněž svědectví přímých účastníků předváděcích prodejních akcí.

Česká obchodní inspekce v průběhu roku přijala celkem 584 podání spotřebitelů, kteří se cítili jednáním pořadatelů předváděcích akcí poškozeni. Následná šetření prokázala v 181 případech oprávněnost podnětu, případně kontrolní pracovníci zjistili, že kontrolovaný subjekt porušil právní předpisy jiným způsobem.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů

Z celkového počtu 365 provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 262 kontrolách, tj. v 71,8 %, byť ne všechna porušení se týkala používání nekalých obchodních praktik.

Nejčastěji bylo při provedených kontrolách zjišťováno porušení povinností, stanovených prodávajícímu zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • převážnou část zjištěných porušení tohoto zákona (71,9 %), představovalo prokázané používání některé z forem nekalých obchodních praktik, a to včetně agresivních
  • nejčastějším protiprávním jednáním byly v průběhu celého roku prodávajícími užívané klamavé obchodní praktiky (53,8 % případů), především uvádění nepřesných či dokonce nepravdivých údajů o nabízených výrobcích nebo zájezdech, jejich ceně a podmínkách, za kterých je lze zakoupit, a neposkytování řádných informací o právu spotřebitele písemně odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání v zákonem stanovené lhůtě bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce
  • prokázané agresivní obchodní praktiky (10,9 % zjištění) spočívaly ve vytváření klamavého dojmu, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda neexistovala nebo pro jejich získání musel spotřebitel vynaložit nemalé finanční prostředky nebo jiné výdaje.
  • Další, méně početné nedostatky byly zjištěny v poskytování informací o reklamaci, tj. o podmínkách uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodané věci, včetně podmínek pro uplatnění rozporu s kupní smlouvou, při seznamování spotřebitelů s prodejními cenami nabízených výrobků a služeb a při přijímání a vyřizování uplatněných reklamací.

Uložená opatření a sankce

Za prokázaná porušení obecně závazných právních předpisů bylo kontrolovaným osobám v průběhu roku 2013 pravomocně uloženo 172 pokut v celkové výši 21 030 000 Kč. Při stanovení pokuty byla individuálně zohledňována společenská závažnost prokázaných porušení zákona při předváděcích prodejních akcích, způsob protiprávního jednání, následky a také okolnosti, za nichž k porušení zákona došlo. Mimo jiné se přihlíželo také k tomu, zda se protiprávního jednání dopustil kontrolovaný subjekt poprvé nebo opakovaně. Další desítky kontrol a následných správních řízení dosud nebyly ukončeny.

Závěr

Výsledky kontrol předváděcích prodejních akcí v roce 2013 potvrdily zjištění z roku 2012, kdy tato forma prodeje patřila v České republice také k nejvíce problémovým. Nastoupený trend kombinace aktivní kontrolní a sankční politiky České obchodní inspekce, který byl doplněn preventivními informačními akcemi, zejména besedami a semináři pro spotřebitelskou veřejnost, se pozitivně projevil již v průběhu 2. pololetí 2013. Od novely zákona o ochraně spotřebitele, která stanovila pořadatelům organizovaných akcí nově oznamovací povinnost, Česká obchodní inspekce očekává, že přispěje k další kultivaci tržního prostředí v oblasti prodejních akcí pořádaných mimo obchodní prostory.

Ani změny zákonů však v případě předváděcích akcí nepředstavují univerzální opatření, které by mohlo účinně ochránit účastníky těchto akcí před vlastními neuváženými rozhodnutími a uzavřením nevýhodných kupních a dalších smluv. Nejúčinnějším opatřením proti nechtěným nákupům nadále zůstává: na předváděcí akce nechodit a nejezdit, a na lákavé nabídky náhodných prodejců nereagovat.

Infodeska.cz