Pokuta za nevydanou stvrzenku z taxametru platí


Nejvyšší správní soud posuzoval případ, kdy provozovatel a řidič taxislužby svezl dva zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy. Po ukončení jízdy cestujícím místo dokladu o zaplacení jízdného z tiskárny taxametru vydal pouze ručně psaný doklad. O uskutečněné jízdě byl na místě sepsán kontrolním pracovníkem odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy protokol. Provozovatel taxislužby porušil § 21 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a byla mu za to uložena pokuta ve výši 70 000 Kč.

Senát NSS, i přes obhajobu žalobce, že se v době po ukončení přepravy na tiskárně taxametru vyskytla závada, pokutu potvrdil. Podle soudců Nejvyššího správního soudu uvedený delikt představuje jedno z nejzávažnějších porušení zákona o silniční dopravě, jakého se může provozovatel taxislužby dopustit. Přísný zákonný požadavek má bránit podvodům a předražování taxislužby.

Porucha tiskárny taxametru nemá vliv na objektivní odpovědnost stěžovatele za správní delikt, i kdyby k ní došlo v průběhu jízdy. Řidič taxislužby má v takovém případě např. možnost jízdu neúčtovat, a vyhnout se tak zcela riziku, že dostane pokutu za nevydání vytištěné stvrzenky,uvedl k rozhodnutí soudce zpravodaj v dané věci Tomáš Langášek.

Stěžovatel také namítal, že při ukládání sankce nebyly brány v potaz jeho osobní a majetkové poměry.

Za rozhodující Nejvyšší správní soud považuje skutečnost, že pokuta je nízká (maximální by mohla činit až 750 000 Kč) a ani ve vztahu k osobě stěžovatele nemá likvidační charakter; uložená sankce však musí pro pachatele představovat negativní důsledek jeho protiprávního jednání a odrážet závažnost a společenskou nebezpečnost spáchaného deliktu, protože jedině tak může mít požadovaný represivní i výchovný účinek.

Informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. prosince 2013, sp. zn. 6 As 64/2013.

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

Infodeska.cz