Pokluta 1 milion korun pro FN Královské Vinohrady potvrzena


Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil pokutu ve výši 1 milion korun, která byla uložena za porušení zákona o veřejných zakázkách Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Nemocnice se dopustila správního deliktu při uzavírání dodatků ke smlouvě o dodávkách elektrické energie.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady uzavřela v roce 2004 smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny se společností Pražská energetika a.s. V letech 2006 až 2011 pak k této smlouvě uzavřela další čtyři dodatky, kterými zadavatel reagoval na cenové pohyby elektřiny. K uzavření dodatků přitom docházelo bez provedení zadávacího řízení.

Ve smlouvě měl sice zadavatel stanoven způsob výpočtu navýšení ceny, avšak toto ustanovení v praxi nebylo při uzavírání dodatků respektováno. Dodatky tak měnily původní smlouvu způsobem, který nebyl v podmínkách původní zakázky předpokládán, a to ve prospěch dodavatele. Jednalo se tedy o podstatnou a nepřípustnou změnu smlouvy a na dodatky, jejichž celkové plnění přesáhlo 200 milionů korun, mělo být vypsáno řádné zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel svým postupem znemožnil účast dalších uchazečů a zcela vyloučil soutěž o zakázku. Při dodržení zákonného postupu přitom mohl obdržet nabídky s výhodnějšími podmínkami. Úřad za opakované pochybení zadavatele uložil pokutu ve výši čtvrtiny maximální možné sazby.

Předseda Úřadu zamítl námitky rozkladu včetně žádosti o upuštění od pokuty, neboť se jednalo o celkem čtyři správní delikty nejzávažnějšího charakteru.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/004/VZ01 – R212/2013

Infodeska.cz