Podrobnosti o zavedení elektronického výberu mýta v Slovenskej republike


Počnúc 1. januárom 2010 sa zmenil v Slovenskej republike systém platenia za užívanie cestnej infraštruktúry motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Prechádzajúci systém diaľničných známok bol nahradený súčasnou metódou platenia za prejazd jednotlivých cestných úsekov tzv. elektronickým mýtnym systémom.

Základná právna úprava týkajúca sa uvedenej problematiky je obsiahnutá v zákone NR SR č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o elektronickom výbere mýta") a v zákone NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Cestný zákon")

Vyššie uvedená zmena odráža taktiež potrebu implementácie práva Európskej únie do národnej právnej úpravy. Zákon č. 488/2009 Z. z., ktorým sa novelizoval Cestný zákon, harmonizoval Cestný zákon s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007/ES o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave a požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru ako aj Zmluve o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru. Zákonom o elektronickom výbere mýta bola prevzatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/52/ES o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve a Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami.

Povinnosť platiť mýto majú motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a dopravné súpravy s takouto hmotnosťou určené na prepravu tovaru ako aj motorové vozidlá určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča. Mýto sa platí za užívanie cestnej infraštruktúry, ktorou sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vymedzené vo Vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.

Systém platenia mýta spočíva v elektronickom monitorovaní pohybu vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy. Platba je uskutočňovaná podľa vzdialenosti prejdenej jednotlivými vozidlami, pričom tieto údaje sú prenášané do centrálneho mýtneho systému z palubnej jednotky (elektronického zariadenia monitorujúceho pohyb vozidiel na vymedzených cestách), vynásobením sadzbou za jeden kilometer určenou pre jednotlivé druhy cestnej infraštruktúry. Mýtne sadzby sú uvedené v Nariadení vlády SR č. 350/2007 Z. z., v znení neskorších predpisov, a líšia sa navzájom podľa druhu ciest. Nakoľko výpočet a výška mýta boli predmetom širokej verejnej diskusie a protestov domácich prepravcov, vláda ako aj parlament Slovenskej republiky prijali viaceré novely zákonov a súvisiacich právnych predpisov týkajúce sa rozsahu spoplatnených ciest, definície prejazdenej vzdialenosti a rozšírenia okruhu motorových vozidiel bez poplatkovej povinnosti.

Mýto sa platí Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len "NDS"), ktorá je tiež správcom mýta v súlade so zákonom NR SR č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, na základe zmluvy uzavretej medzi NDS a prevádzkovateľom vozidla. Platby môžu byť realizované ako predplatené mýto alebo následne platené mýto. V prvom prípade, dopravca zaplatí mýto pred prepravou (pred použitím infraštruktúry), v druhom prípade je mýto platené prevádzkovateľmi v pravidelných časových intervaloch na základe ich skutočnej "spotreby" zaznamenanej v palubnej jednotke. Zahraniční dopravcovia môžu použiť tiež 18 tranzitných úsekov naprieč celou Slovenskou republikou. Dopravcovia si môžu vybrať jednu z tranzitných ciest pri vstupe do Slovenskej republiky a zaplatia mýto vopred. Systém známy ako tzv. "ticketing" umožňuje dopravcom zaplatiť mýto na základe známky vydanej prepravcovi bez potreby inštalácie elektronického zariadenia na palube vozidla. Novelou Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 388/2009, ktorou sa vydáva Mýtny poriadok, bola predĺžená platnosť ustanovení týkajúcich sa tranzitného mýtneho systému až do 30. júna 2010.

Zákon o elektronickom výbere mýta taktiež určuje sankcie za zadanie nesprávnych údajov alebo nezadanie údajov do palubnej jednotky, pričom výška pokút je 120, resp. 160 EUR, za iné priestupky je to 2 655 EUR (v blokovom konaní 1 655 EUR) a za iné správne delikty je to 16 595 EUR.

V súvislosti s prechodom na elektronický systém mýta sa v praxi vyskytli viaceré problémy súvisiace najmä s funkčnosťou palubných jednotiek a platenia mýta za prejazdené úseky ciest. Vláda preto prijala viaceré ústupky týkajúce sa tejto problematiky a naďalej prerokováva zmeny v mýtnom systéme so zástupcami dopravcov v úmysle vyhnúť sa možným blokáciám diaľnic a štrajkom dopravcov, ktoré sa objavili na Slovensku začiatkom tohto roka.

Infodeska.cz