Oznamování předváděcích akcí


Dne 15. ledna 2014 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nová zákonná úprava přináší organizátorům předváděcích prodejních akcí povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů a podrobností, které se konání tzv. organizovaných akcí týkají. Nedodržení této povinnosti může být postihováno ve správním řízení pokutou do výše až 5 milionů korun.

Za organizovanou akci se podle ust. § 20 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, považuje akce určená pro omezený počet spotřebitelů, kteří na ni byli adresně či neadresně pozváni, a v jejímž průběhu dochází k prodeji výrobků či poskytování služeb nebo jejich propagaci či nabízení, přičemž není rozhodující, zda je součástí akce též doprava osob účastnících se této akce.

Prodávající, který v rámci organizované akce hodlá prodávat výrobky nebo poskytovat služby případně je propagovat nebo nabízet, je povinen oznámit České obchodní inspekci níže specifikované údaje.

Z definice organizované akce vyplývá, že nezáleží na tom, zda na ni byli spotřebitelé pozváni formou osobního pozvání či např. vývěsky vylepené na veřejně dostupném místě. Za akce splňující definiční znaky je třeba považovat i takové akce, na které bude neadresně pozván neomezený počet spotřebitelů (například inzerátem, oznámením v místě konání předváděcí akce, či pozvánkou, ve které bude uvedeno, že spotřebitel může s sebou přivést další zájemce), ale samotná akce pak bude konána jen pro omezený počet spotřebitelů (např. v uzavřené místnosti, v sále s omezenou kapacitou apod.).

Za organizovanou akci je třeba považovat akci, při níž prodávající provádí svou obchodní činnost mimo prostory obvyklé k jeho podnikání, ale i situace, kdy organizovaná akce probíhá v některé z jeho provozoven.

Za organizovanou akci ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele nelze považovatnapříklad veletrhy, různé slevové akce v supermarketech apod., neboť nenaplňují všechny znaky definice organizované akce, např. omezený počet spotřebitelů účastnících se akce; podobně nelze jako organizovanou akci hodnotit ani případy, kdy jsou jednotliví spotřebitelé oslovováni mimo obchodní prostory za účelem pozvání na návštěvy stálé provozovny, neboť se ani v tomto případě nejedná o akci uzavřenou – pořádanou pro početně omezenou skupinu spotřebitelů.

Ohlašovací povinnosti podobně nepodléhá klasický pochůzkový prodej a přímý (osobní) prodej. Tyto formy nesplňují jedno z kritérií, a to pozvání. U pochůzkového prodeje lze toto vyloučit z podstaty věci, podobně u přímého prodeje si lze jen těžko představit, že prodávající bude zvát spotřebitele do spotřebitelova vlastního bytu. Za přímý prodej lze přitom považovat prodej výrobků nebo služeb přímo spotřebitelům formou aktivního osobního kontaktu prodávajícího nejčastěji během jeho návštěvy u spotřebitele.

Podobně ani akce typu „domácí party“, na kterou spotřebitel pozval např. své přátele, sousedy či příbuzné, a prodávající následně v této domácnosti spotřebitele propaguje, nabízí či prodává své výrobky či služby, do definice organizované akce automaticky nespadá, protože prodávající bezprostředně sám nikoho na akci nezval. Naopak, za organizovanou akci ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele by bylo třeba považovat takovou akci, kdy prodávající by do konkrétní domácnosti přímo zval další účastníky s tím, že by zde následně hodlal nabízet, propagovat či prodávat výrobky nebo služby.

Organizovanou akcí ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele nejsou ani akce, při nichž jsou školeni a seznamováni s výrobky účastníci, kteří zde mají možnost produkty zakoupit za účelem jejich dalšího prodeje. Tito účastníci totiž v takovém případě nevystupují v postavení spotřebitelů.

Za organizované akce nelze také považovat sportovní, kulturní a společenské akce, neboť nesplňují požadavek, že na organizovanou akci musí být spotřebitelé adresně či neadresně pozváni. Sportovní a kulturní akce se obecně organizují na základě propagace či reklamy, nikoliv pozvánky. Spotřebitelé na základě této propagace mohou zakoupit vstupenky na akci, přičemž důvodem zakoupení vstupenky je především sportovní nebo kulturní vyžití. Pořadatel kromě toho tyto akce neorganizuje za účelem prodeje výrobků nebo poskytování služeb, ale sleduje dosažení zisku z prodeje vstupenek. Během těchto akcí bývá také nabízeno občerstvení, případně reklamní či propagační předměty tematicky související s takovou akcí. Nabízení či prodej těchto výrobků nebo poskytování služeb je však pouze druhotným jevem. Při těchto akcích je vždy pouze na spotřebiteli, zda se nechá či nenechá vystavit přímé nabídce prodávajícího (stejný princip jako při prodeji v obchodě nebo u stánku).

Zákonem o ochraně spotřebitele je výslovně stanoveno, že se právní úpravastanovující povinnosti v souvislosti s konáním organizovaných akcí nevztahujena případy pořádání dražeb podle zákona upravujícího veřejné dražby, neboť právní úprava dražeb zajišťuje dostatečné záruky ochrany spotřebitelů. Dále jsou z působnosti právní úpravy vyloučeny akce organizované výlučně za účelem individuálního sjednání pojistné smlouvy, penzijního připojištění, investiční služby či obchodu na trhu s investičními nástroji a rovněž akce organizované výlučně za účelem degustace, konzumace a prodeje degustovaných výrobků, pokud součástí takové akce není propagace, nabídka či prodej jiných výrobků nebo poskytování jiných služeb.

OBSAH OZNÁMENÍ:

Dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a § 20 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele musí oznámení obsahovat:

  • obchodní jméno, IČ, adresu sídla nebo místa podnikání, případně jinou adresu pro doručování, prodávajícího,
  • adresu místa konání organizované akce,
  • datum konání organizované akce a předpokládaný časový harmonogram,
  • identifikaci výrobků a služeb, které budou v rámci organizované akce propagovány, nabízeny, prodávány nebo poskytovány (postačuje základní identifikace výrobků jako nádobí, biolampa či koření, není třeba uvádět podrobnosti o konkrétním typovém označení či modelu),
  • kopii pozvání k účasti na organizované akci s údaji stanovenými v ust. § 20a zákona o ochraně spotřebitele (v případě telefonických pozvánek opis telefonátu), v případě hromadných oznámení se společnou pozvánkou bude tato forma akceptována pouze v případě, že součástí oznámení bude prohlášení potvrzující, že pozvánka je shodná pro všechny oznámené organizované akce a jedinou změnou bude místo a čas konání akce,
  • podpis statutárního orgánu.

FORMY PODÁNÍ OZNÁMENÍ:

Dle ust. § 37 odst. 4 a 5 správního řádu lze podání učinit následujícími způsoby:

  • písemně,
  • ústně do protokolu,
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, včetně uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo připojení certifikátu k podání,
  • pomocí jiných technických prostředků (např. dálnopis, telefax či veřejná datová síť bez použití uznávaného elektronického podpisu) za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno či doplněno dle předchozích bodů.
Infodeska.cz