Obec je oprávněna regulovat umístění videoloterijních terminálů na svém území


Ústavní soud zamítl návrh Ministerstva vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města Chrastava o regulaci umístění videoloterijních terminálů (ILV) ve městě. Ústavní soud dospěl k závěru, že je přípustné, aby obec regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění interaktivních videoloterijních systémů, k jejichž provozu vydává povolení Ministerstvo financí dle § 50 odst. 3 loterijního zákona.

Navrhovatel – Ministerstvo vnitra – je toho názoru, že město Chrastava vydáním obecně závazné vyhlášky města č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály, porušilo svoji věcnou působnost ve smyslu § 10 písm. d) obecního zřízení ve spojení s § 50 odst. 4 loterijního zákona. Navrhovatel je přesvědčen, že ILV představují inominátní loterii či jinou podobnou hru, která není výslovně vyjmenována ve výčtu v § 2 ani v § 17 odst. 1 loterijního zákona, a kterou může ad hoc povolovat pouze Ministerstvo financí. Pravomoc obcí regulovat obecně závaznou vyhláškou loterie a jiné podobné hry se však vztahuje podle navrhovatele výlučně na hry uvedené v § 2 písm. e) loterijního zákona – výherní hrací přístroje (VHP), nikoli ILV. Případným povolováním ILV a ukládáním pokut by se podle navrhovatele město Chrastava dopustilo jednání, které je v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy a jeho vyhláška je tedy v rozporu s ústavním pořádkem.

Zatímco navrhovatel je názoru, že tzv. interaktivní videoloterijní terminály nesplňují zákonnou definici výherního hracího přístroje, a tudíž obec není oprávněna v obecně závazné vyhlášce regulovat jejich provozování, město Chrastava ve svém vyjádření trvá na tom, že videoloterijní terminály jsou určitým typem výherních hracích přístrojů.

Ústavní soud dospěl k závěru, že obec je oprávněna regulovat umístění ILV na svém území a nálezem ze dne 14. června 2011 zamítl návrh Ministerstva vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města Chrastava. Ústavní soud je přesvědčen, že snaha města o regulaci umístění videoloterijních terminálů nezasahuje do kompetencí Ministerstva financí a je proto přípustné, aby obec, pociťuje-li takovou místní potřebu, regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění těchto videoloterijních terminálů na území města. Ústavní soud shledal, že regulace umístění ILV spadá do normotvorné působnosti obcí, a to dle ustanovení zvláštního zákona, jak má na mysli i § 10 písm. d) zákona o obcích, a uplatnění takové pravomoci a působnosti obcí proto nepředstavuje dle názoru Ústavního soudu nezákonný zásah do výkonu státní moci, resp. státní správy. „Pravomoc obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou místa, na nichž mohou být vidoeloterijní terminály v obci provozovány, nikterak nezpochybňuje pravomoc Ministerstva financí vydávat rozhodnutí o povolení dle § 50 odst. 3 loterijního zákona,“ uvádí Ústavní soud v nálezu.

Plénum Ústavního soudu projednalo návrh pod sp.zn.: Pl. ÚS 29/10, soudcem zpravodajem byl Vojen Güttler a text nálezu najdete zde [PDF, 302,16 kB]

Infodeska.cz