Novinky z oblasti spotřebitelských úvěrů


Jak již bylo zmíněno v úvodu, měl by nový zákon o spotřebitelském úvěru posílit postavení spotřebitele, tj. fyzické osoby, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, v situaci, kdy je mu poskytován tzv. spotřebitelský úvěr.

Zákon o spotřebitelském úvěru posiluje postavení spotřebitele zejména prostřednictvím úpravy týkající se konkrétního vymezení informační povinnosti, která je uložena poskytovatelům úvěrů ve vztahu ke spotřebitelům, přičemž v této souvislosti výslovně upravuje také podmínky nabízení úvěru prostřednictvím reklamy. Spotřebitel dále získává silnější postavení také v případě odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, neboť nová právní úprava umožňuje spotřebiteli bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru do 14 dnů po jejím uzavření.

Významnou změnou pro spotřebitele je také vymezení výše případných poplatků za předčasné splacení úvěru, kdy nově jsou stanoveny maximální možné výše těchto poplatků, a to ve formě procentuálního vyjádření z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Nicméně i přes uvedené základní výhody týkající se postavení spotřebitele na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, které zákon o spotřebitelském úvěru přináší, je třeba doplnit, že nový zákon například neřeší palčivý a často diskutovaný problém spotřebitelů, který představuje sjednávání rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech.

Dále je třeba zmínit, že v tomto zákoně nalezneme prozatím nedostatečně konkretizovanou úpravu, jako je například úprava týkající se povinnosti věřitele poskytujícího spotřebitelský úvěr posoudit "s odbornou péčí" schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, aniž je již v zákoně konkrétně vymezeno, co je třeba rozumět pod požadavkem „s odbornou péčí“.

Zákon o spotřebitelském úvěru přináší také úpravu nového institutu, kterým je tzv. smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru, kterou se rozumí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr a která je závislá na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby. V případě odstoupení od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby se ze zákona zaniká také smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru.

Na závěr je možné doplnit, že v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru dochází také ke změně v živnostenském zákoně, kdy se zavádí v kategorii vázaných živností nový předmět podnikání, kterým je tzv. "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru".

Přičemž dle přechodných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru platí, že podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", mohou v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis a podnikatel může v této své činnosti pokračovat. Marným uplynutím této doby však oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.

Zákon o spotřebitelském úvěru nabude účinnosti dne 01.01.2011, nicméně již nyní je právní úpravou, jež zasluhuje pozornosti, zejména s ohledem na novinky, které přináší ve prospěch spotřebitelů.

JUDr. Kamil Šebesta, MBA, advokát

KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o.

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 221 412 611
Fax: +420 222 254 030

www.ksd.cz

Infodeska.cz