Novela zákona o soudních poplatcích


4.7.2011 podepsal prezident České republiky zákon č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Touto novelou došlo k výraznému zvýšení soudních poplatků. Tato novela byla sice odmítnuta Senátem, ale v Poslanecké Sněmovně našel návrh i přes to dostatečnou podporu. Novela nabude účinnosti 1.9.2011.

Soudní poplatky nebyly v posledních deseti letech upravovány, na což poukázal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil v uvedení návrhu. Od poslední novelizace došlo k nárůstu průměrné mzdy o více než 10 tisíc korun, k nárůstu HDP, jakož i inflace. Ministr zdůraznil také nutnou spoluúčast občanů podílet se na nákladech drahého soudního řízení. Ministerstvo si od zvýšení poplatků nadále slibuje snížení počtu soudních sporů.

Novela přináší celkovou revizi v systému soudních poplatků, kdy některé položky ruší a některé budou v nové úpravě obsaženy nově.

U žalob na peněžitá plnění bude nově vybírán poplatek v minimální výši 1.000,- Kč namísto dosavadních 600,- Kč a v částce převyšující 20.000,- Kč poplatek ve výši 5 % namísto dosavadních 4 %. Za návrh na nařízení předběžného opatření bude nadále vybíráno 1.000,- Kč místo dosavadních 500,- Kč. Výrazné navýšení nastalo u návrhu na zápis a.s. do obchodního rejstříku, kde došlo ke zvýšení z 5.000,- Kč na 12.000,- Kč, což je odůvodněno větší složitostí tohoto druhu zápisu. Návrh na smírčí řízení zůstane i nadále osvobozen od poplatku. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu do částky 20.000,- Kč bude soudní poplatek nově činit 800,- Kč a nad 20.000,- Kč to budou 4 % z žalované částky.

Nově se naopak zavádí částečné vrácení soudního poplatku při smírčím vyřešení věci před vydáním meritorního rozhodnutí a to ve výši 80 %. Stejná úprava bude nově platit i v případech zpětvzetí, kde se dle dosavadní úpravy vracel celý soudní poplatek. Poplatek novelizovaného sazebníku je nově vybírán nejvýše v částce 2.000.000,- Kč (to neplatí, je-li předmětem sporu peněžité plnění přesahující 40.000.000,- Kč).

Další výrazná změna nás čeká v oblasti předběžných opatření, kdy se novela zasazuje o osvobození od soudního poplatku v těchto případech, což ulehčuje pozici navrhovatelům, kteří jsou z nějakého důvodu nuceni o vydání předběžného opatření požádat.

Uvedené změny v soudních poplatcích, které přináší novela,mají snížit zahlcení soudů a přinést další finance do státního rozpočtu. Zároveň však nemají uzavírat přístup k soudnímu řešení sporů tam, kde je to žádoucí, neboť možnost žádat o osvobození od soudního poplatku zůstává nedotčená.

Nikola Vrbková, právní asistentka

Konečná & Šafář

Široká 36/5

110 00 Prague 1

Czech Republic

Tel.: +420 221 990 455

E-mail: vrbkova@konecna-safar.com

www.konecna-safar.com

Infodeska.cz