Novela zákona o dani z příjmu pro rok 2011


Vláda České republiky schválila 22. září 2010 vládní návrh novely zákona o daních z příjmů, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2011. Z navrhovaných změn vybíráme následující oblasti

Změny v oblasti solárních zařízení

Novela navrhuje ukončit osvobození příjmů z provozu solárních zařízení u fyzických osob (bude se týkat i ostatních ekologických zařízení). Toto osvobození budou moci poplatníci využít naposledy za zdaňovací období, které započalo v roce 2010.

U technologických částí solárních zařízení by mělo dojít k prodloužení doby jejich odepisování na 240 měsíců. Odpisy se stanoví jako měsíční, rovnoměrné a nelze je přerušit.

Příspěvky na penzijní připojištění

Novela navrhuje rozšířit daňové úlevy i na produkty penzijního pojištění poskytované institucemi penzijního pojištění v zahraničí (EU, Norsko a Island).

Komponentní odepisování

Navrhovaná změna reaguje na možnost použití metody komponentního odpisování v účetnictví. Pro daňové účely nebude akceptována účetní metoda komponentního odpisování majetku pro stanovení základu daně a poplatník bude povinen výsledek hospodaření upravit o veškeré vlivy vzniklé použitím této účetní metody odpisování majetku.

Hmotný majetek odepisovaný pro účetní účely komponentně bude tak i nadále pro daňové účely odpisován jako celek podle § 26 až 33 zákona, což vylučuje, aby jednotlivé komponenty byly odpisovány v jiné odpisové skupině než hmotný majetek jako celek.

Porušení podmínky daňové znatelnosti (především u nájmu)

Navrhované znění by mělo umožnit daňovou nápravu při porušení podmínky daňové uznatelnosti výdajů ve zdaňovacím období, ve kterém k porušení této podmínky došlo. Tento postup se bude týkat především porušení podmínek pro daňovou uznatelnost nájemného při následné koupi předmětu nájmu.

Rozšíření možností pro uplatnění daňově uznatelných odpisu pohledávek

Novela nahrazuje pro účely daňově uznatelného odpisu pohledávky podmínku uplatňování opravných položek vymezením titulů pohledávek, ke kterým nelze vytvářet daňově uznatelné opravné položky. Daňově uznatelný odpis pohledávky by tak mohl být uplatněn např. u pohledávky s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 tis. Kč, která není řešena soudně, ale zároveň splňuje všechny ostatní podmínky tvorby daňových opravných položek, odpis pohledávky s rozvahovou hodnotou v okamžiku vzniku nižší než 200 tis. Kč, od jejichž splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců, ale zároveň splňuje všechny ostatní podmínky tvorby daňových opravných položek, atd.

Uznatelnost odstupného při postoupení leasingové smlouvy

Návrh umožňuje uplatnit odstupné, resp. jeho dnes daňově neuznatelnou část, při postoupení leasingové smlouvy v základu daně formou daňově uznatelných odpisů v případě, že se tato částka v souladu s účetními předpisy stane součástí vstupní ceny majetku.

Infodeska.cz