Novela výpočtu úroků z prodlení 2010


Dne 01.07.2010 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 33/2010 Sb., v jehož důsledku dochází k podstatné změně původního znění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení. Konkrétní zásadní změna spočívá v textaci § 1 uvedeného nařízení vlády, které nově upravuje stanovení výše úroku z prodlení dle následujícího mechanismu:

„Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.“

V důsledku této změny tak dochází k dalšímu rozšíření systémů výpočtu úroků z prodlení, kdy je možné v zásadě rozlišit následující situace:

Mechanismus určení výše úroku z prodlení pro prodlení vzniklé od 15. července 1994 do 27. dubna 2005 - v tomto případě činila roční výše zákonných úroků z prodlení dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou (ČNB) a platné k prvnímu dni prodlení a tato výše úroků z prodlení byla od jeho započetí neměnná.

Mechanismus určení výše úroku z prodlení pro prodlení vzniklé od 28. dubna 2005 do 30. června 2010, kdy odpovídá roční výše zákonných úroků z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů, přičemž výše úroků z prodlení se upravuje pro každé další kalendářní pololetí dle výše repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (mění se tedy vždy k 1. lednu a 1. červenci).

Následně pokud jde o mechanismus určení výše úroku z prodlení pro prodlení vzniklé po 1. červenci 2010 je stanovena roční výše úroku z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází vzniku prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů a tato výše bude zůstávat po celou dobu prodlení stejná, tj. reposazba % + 7 %.

Pro úplnost je možné upozornit, že určující pro výběr správného mechanismu počítání úroků z prodlení - je první den prodlení, nikoliv období trvání (období, kdy trvalo) prodlení. Ostatně to potvrzuje i stanovisko Nejvyššího soudu ČR, který ve svém rozhodnutí (judikátu) ze dne 5. 4. 2000, spis. zn. 25 Cdo 213/2000 uzavřel: „Pro stanovení výše úroků z prodlení podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. není rozhodující, od kterého data věřitel úroky požaduje, nýbrž den, kdy se dlužník dostal do prodlení.“

JUDr. Kamil Šebesta, MBA, advokát

KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o.

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 221 412 611
Fax: +420 222 254 030

www.ksd.cz

Infodeska.cz