Novela insolvenčního zákona a možnost věřitelů popírat příhlášené pohledávky


Od doby svého vzniku byl Insolvenční zákon mnohokrát novelizován. Současná novela (zákon č.69/2011, který nabyl účinnosti 31.3.2011) upravuje Insolvenční zákon v návaznosti na nálezy Ústavního soudu a dává zákon do souladu s Ústavním pořádkem.

Ústavní soud měl především za protiústavní fakt, že věřitelé nemohou popírat přihlášené pohledávky jiných věřitelů. Proto ve svém nálezu sp.zn. PL ÚS 14/10 zrušil větu první§ 192 odst.1., kterou považoval za odporující právu na spravedlivý proces. Tím došlo ke zrušení ustanovení, které znemožňovalo jednotlivým věřitelům popírat přihlášené pohledávky jiných věřitelů. Právě vyplnění této legislativní mezery je hlavním cílem novely.

Novela zákona tedy umožňuje přihlášeným věřitelům popírat pohledávky jiných věřitelů, ovšem pouze pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo oddlužení. Jestliže tak věřitel učiní, stává se účastníkem incidenčního sporu na straně žalobce. Popření pohledávky věřitelem nemá vliv na výkon hlasovacího právapřihlášeného věřitele, jehož pohledávka byla popřena. Pokud přihlášený věřitel využije svého práva zjevně bezdůvodně nebo jde-li o popření, k němuž se pro vady či jiné skutečnosti nepřihlíží, rozhodne soud již při přezkumném jednání.

Popěrný úkon je učiněn v podobě formuláře a má účinky spojené s podáním žaloby, pokud jej insolvenční soud neodmítne. V Incidenčním řízení bude přihlíženo pouze ke skutečnostem, tvrzeným v popření. Spolu s učiněním popěrného úkonu musí popírající věřitel složit do 15 dnů jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve výši 20 000 Kč, případně také, na základě rozhodnutí soudu, jistotu na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené nedůvodným popřením pohledávky.

Dochází rovněž ke změně podmínek přezkumného jednání, kdy původně mohl věřitel až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky měnit důvod vzniku, výši a pořadí pohledávky. Nyní může věřitel měnit pouze výši přihlášené pohledávky. K tomuto kroku se zákonodárce uchýlil zřejmě se záměrem co nejvíce zamezit protahování řízení.

Bez náhrady je vypuštěno ustanovení o fikci zpětvzetí návrhu na oddlužení a také ustanovení, jež nepřipouštělo odvolání proti usnesení soudu o zpětvzetí návrhu v souvislosti s výše uvedenou právní fikcí.

Zákonodárce do novely promítl nálezy Ústavního soudu a snažil se vypořádat s časovou náročností insolvenčního řízení, kdy jednotlivé přihlášené pohledávky mohou popírat i věřitelé. Tato úprava byla obsažena v zákoně č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání a způsobovala neúměrné průtahy v řízení z důvodu účelového, bezdůvodného až šikanózního využívání práva popírat přihlášené pohledávky ze strany jednotlivých věřitelů. Nastolení původního stavu se zákonodárce snaží zabránit především povinností popírajícího věřitele složit zálohu na náklady řízení a oprávněním soudu uložit věřiteli složit další jistinu na náhradu škod, které by vznikly bezdůvodností popření pohledávky.

Samuel Král, právní asistent

Infodeska.cz