Novela exekučního řádu byla schválena


Dne 28.4.2009 schválili poslanci návrh novely (tzv. „Střední“ a „Kárná“ novela) exekučního řádu, jež mají za cíl odstranit některé nedostatky tohoto předpisu.V tomto směru přináší připravovaná novela hned několik změn.

První zásadní změnou je zejména posílení práv účastníků exekučního řízení, a to zejména zdůrazněním principu přiměřenosti exekuce. Povinnosti plynoucí z exekučních titulů by tedy neměly být vymáhány způsoby jim nepřiměřenými. Jako příklad takového nepřiměřeného způsobu lze uvést prodej nemovitosti při vymáhání peněžní částky, jež je v zjevném nepoměru s cenou exekucí dotčené nemovitosti.

Dále navrhované změny směřují k posílení kontroly nad soudními exekutory i samotnou Exekutorskou komorou. Nad soudními exekutory by měl do budoucna vedle ministerstva spravedlnosti vykonávat dohled také předseda okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován resp. okresního soudu, který exekutora provedením exekuce pověřil. Co se komory týče, zavádí se úprava kontroly některých jejích aktů a správní delikt, pomocí kterého ji lze postihnout za nedodržování exekučního řádu.

Novinkou je také možnost exekutora rozhodnout o vyškrtnutí věci ze soupisu v případě, kdy zapsal věc patřící třetí osobě.

Částku, která bude vymožená exekucí, bude exekutor povinen oprávněné osobě vyplatit ve lhůtě 30 dnů. Projdou-li novely bez problémů také zbytkem llegislativního procesu, měly by nabýt účinnosti do konce roku 2009

Podrobnější popis novely, která již vstoupila v platnost je k nalezení v tomto článku (aktualizace k 1.11.2009).

Infodeska.cz