Nová AML vyhláška České národní banky


Dne 1. 10. 2018 nabude účinnosti vyhláška České národní banky (ČNB) o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,[1] označovaná také jako AML vyhláška. Tato vyhláška rozšiřuje a specifikuje povinnosti finančních a úvěrových institucí a nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a jejich zprostředkovatelů podle tzv. AML zákona.[2] Některé povinnosti se přiměřeně vztahují i na instituce, které podle AML zákona buď kontrolu klienta neprováděly vůbec (dle ustanovení § 13a AML zákona) nebo ve zjednodušené podobě (dle ustanovení § 13 AML zákona).

ČNB touto vyhláškou zvyšuje nároky na vybrané instituce, které jsou podle této vyhlášky povinny především aktivně nalézat a vyhodnocovat rizika legalizace výnosů z trestné činnosti. AML zákon stanovuje povinnost vypracování systému vnitřních zásad, v němž stanoví míru rizika, kterou jsou ochotny podstoupit, a jakým způsobem se s takovým rizikem vypořádají, vyhláška tento systém dále specifikuje. Nově vyhláška rovněž stanovuje povinnost nejméně jednou za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců vypracovat hodnotící zprávu.

Systém vnitřních zásad

V rámci systému vnitřních zásad musí instituce písemně uvést rizika v oblasti praní špinavých peněz, se kterými se v rámci své obchodní činnosti může potkat. Musí přitom přihlížet k národnímu a k evropskému hodnocení rizik, informacím od ČNB a Finančního analytického úřadu a k informacím, které získá při kontrole klientů. Další částí systému vnitřních zásad je stanovení postupu vyhodnocování rizikového profilu klienta. Mezi faktory ovlivňující takový profil patří například země původu klienta a osob, které jednají jeho jménem, mají v klientovi účast, nebo které jsou členy statutárního orgánu klienta, vlastnická a řídící struktura klienta, nebo původ peněžních prostředků klienta. V návaznosti na rizikový profil poté instituce stanoví efektivní způsob kontroly klienta.

Hodnotící zpráva

V hodnotící zprávě má instituce uvést, zda jsou výše zmíněné vnitřní zásady dostatečně účinné. Pokud budou zjištěny v tomto systému nedostatky, je třeba ve zprávě tyto uvést a doplnit, jaká rizika takové nedostatky mohou způsobit. Hodnotící zprávu má poté projednat statutární a dozorčí orgán instituce. Vyhláška stanovuje povinnost uchovat hodnotící zprávu po dobu nejméně pěti let od konce období, za které byla zpracována.

Kompletní znění vyhlášky je dostupné zde.

[1] Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

[2] Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Infodeska.cz