Nepovšimnutá novela občanského soudního řádu


Poměrně významnou mediální pozornost v nedávné době získala novela insolvenčního zákona – zákon č. 69/2011 Sb., nímž bylo věřitelům navráceno právo popírat pohledávky jiných věřitelů. Stejným zákonem nicméně došlo k poměrně významné novele občanského soudního řádu (osř), která zůstala takřka nepovšimnuta.

Provedená novelizace se týká předběžných opatření a výše jistoty, kterou je možno požadovat ke složení při žádosti o vydání předběžného opatření. Dle nového znění § 75 osř zůstávají v platnosti limity stanovené pro výši jistoty při vydávání předběžných opatření – tzn. 10.000 a 50.000 Kč, novinkou však je, že dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu.

Horní hranice tedy není zákonem stanovena a závisí na úvaze soudu. Tento mechanismus do určité míry reaguje na zmiňovanou novelu insolvenčního zákona a na předběžná opatření vydávána právě v souvislosti s popíráním pohledávek věřitelů jinými věřiteli.

Zajímavou je také skutečnost, že k rozhodnutí o zvýšení jistoty může dojít kdykoli za trvání předběžného opatření, ovšem to pouze na návrh strany, jíž je předběžným opatřením uložena povinnost.

Provedená novela má za cíl zejména zamezit zneužívání institutu předběžných opatření.

Infodeska.cz