Nejvyšší státní zástupce se rozhodl nepodat dovolání ve věci plk. Petra Lessy


Nejvyšší státní zástupce na základě návrhu Městského státního zastupitelství v Praze prostudoval možnost dovolání ve věci plk. Petra Lessy proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zastavil trestní stíhání ve věci s ohledem na zásadu „ne bis in idem“, tj. ne dvakrát v jedné věci, když o shodném skutku, jaký byl plk. Petru Lessy kladen za vinu, již bylo rozhodnuto v kázeňském řízení.

Bylo zjištěno, že podání dovolání by mohlo mít případný význam pouze z judikatorních důvodů, tzn. k získání stanoviska Nejvyššího soudu k některým sporným výkladovým otázkám, týkajícím se zmíněné zásady ne bis in idem, avšak nemohlo by přinést zásadní změnu v konečném posouzení věci. Vzhledem k tomu nejvyšší státní zástupce neshledal účelnost podání tohoto mimořádného opravného prostředku.

PhDr. Helena Markusová

tisková tajemnice nejvyššího státního zástupce a tisková mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství

Infodeska.cz