Ministr spravedlnosti předloží návrh úpravy souběhu funkcí v obchodních společnostech a družstvech


Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil tento týden předloží vládě novelu obchodního zákoníku, která řeší problém souběhu funkcí statutárního orgánu a pracovního poměru v obchodní společnosti nebo družstvu.

Novela výslovně stanoví, že členové statutárních orgánů mohou vykonávat činnosti spadající do obchodního vedení společnosti i v zaměstnaneckém poměru.

Souběh funkce (člena) statutárního orgánu obchodní společnosti a jeho postavení jako vedoucího zaměstnance je v českém podnikatelském prostředí běžný. Finanční nebo obchodní ředitelé bývají zároveň jednateli s.r.o. či členy představenstva akciové společnosti. Právní řád takový souběh nezakazuje. Přesto Nejvyšší soud dlouhodobě považuje pracovní smlouvy vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň statutárním orgánem, za neplatné, pokud se činnost vykonávaná na základě pracovního poměru překrývá s výkonem funkce člena statutárního orgánu. K takovému výkladu se v prosinci připojil i Nejvyšší správní soud rozsudkem, jímž odmítl uznat nároky z dávek nemocenského pojištění pro jednatele a zároveň ředitele s.r.o., přestože za něj společnost řádně hradila pojistné jako za jiné zaměstnance.

„Rozporem mezi podnikatelskou praxí a judikaturou nejvyšších soudů vznikla výrazná nejistota ohledně právního postavení obchodního vedení mnoha společností. Soudní rozhodnutí ve věcech souběhu považuji za zbytečně formalistická, není důvod zakazovat podnikatelům jeden z možných způsobů úpravy vnitřních vztahů ve společnosti. Právo má podporovat svobodu podnikání, pokud nepůsobí újmu jiným. Ministerstvo spravedlnosti proto připravilo řešení této situace v podobě vložení nového paragrafu do obchodního zákoníku. Novela umožňuje takzvaný souběh funkcí,“ uvedl ministr Jiří Pospíšil.

Podle navrhované novely bude možné vykonávat obchodní vedení společnosti ve funkci ředitele v pracovním poměru, i pokud bude ředitel zároveň statutárním orgánem. Návrh upřesňuje, které činnosti na zaměstnance nelze přenést, protože jsou výlučně vyhrazeny statutárnímu orgánu – například účast na rozhodování statutárního orgánu či rozhodování o základních strategických otázkách obchodního vedení.

Novela také výslovně stanoví, že přenesení činností statutárního orgánu na jiné osoby nijak nesnižuje odpovědnost statutárního orgánu za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. Dále určuje, že o mzdě zaměstnance „v souběhu“ má rozhodovat vždy tentýž orgán, který tomuto členovi statutárního orgánu schvaluje odměnu za výkon funkce. Odměna za výkon funkce tak bude vždy posuzována v kontextu mzdy vyplývající ze zaměstnaneckého poměru.

Návrh vychází z úpravy této oblasti v novém zákoně o obchodních korporacích, který je společně s návrhem nového občanského zákoníku a zákonem o mezinárodním právu soukromém součástí rekodifikace soukromého práva.

§ 66d

Pověření obchodním vedením

(1) Statutární orgán společnosti může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu21) zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem.

(2) Při pověření obchodním vedením podle odstavce 1 zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, stanovená tímto zákonem za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.

(3) Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu21) zaměstnancem společnosti, který je současně statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, mzdu či odměnu z dohody sjednává nebo určuje ten orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.

(4) Pověření obchodním vedením podle odstavce 1 nezahrnuje účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které tento zákon nebo jiný právní předpis svěřuje do výlučné působnosti statutárního orgánu.

_____________________

21) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Infodeska.cz