Návrh novely zákona o pobytu cizinců a tzv. modrá karta


V současné době se v Poslanecké sněmovně nachází vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.) a zákon o azylu (zákon č. 325/1999 Sb.) (dále jen „novela“). Tato novela je značně rozsáhlá.

Reaguje na vývoj evropského práva v cizinecké oblasti a implementuje do českého právního řádu zejména tzv. sankční směrnici[1], návratovou směrnici[2] a směrnici o modrých kartách[3]. Dále pak novela reaguje na přímo použitelná evropská nařízení, a to konkrétně nařízení reflektující zavedení biometrických údajů do průkazů povolení k pobytu[4] a tzv. vízový kodex[5]. Novela se však dotkne i dalších předpisů, jako například zákona o zaměstnanosti[6], zákona o správních poplatcích[7] atd.

Výraznou změnu přináší zmiňovaný vízový kodex v podobě vypuštění úpravy krátkodobých víz (tj. pro pobyt nepřesahující 90 dní během 180 dní). Vízový kodex pak přináší povinné vydávání víz pro více vstupů na území Schengenu při splnění daných podmínek a větší konzulární pokrytí ve třetích zemích pomocí vzájemného zastupování jednotlivých států EU. O žádosti o vízum by mělo být rozhodnuto v 15 denní lhůtě (v komplikovaných případech může být prodloužena na 30 až 60 dnů). Zavádí se i obecné právo na odvolání - pokud byla zamítnuta žádost žadatele, je nutné důvody, na kterých se zamítnutí zakládá, zdůvodnit.

Dále by dle novely mělo dojít ke zkrácení doby platnosti dlouhodobých víz (dlouhodobým vízem je vízum k pobytu nad 90 dnů) z jednoho roku na šest měsíců a cizinci tak budou mít možnost si dříve zažádat i o povolení k dlouhodobému pobytu.

Novou úpravou, kterou novela přináší je úhrada nákladů správního vyhoštění cizince v případě nelegálního výkonu práce. V případě, že byl na území zaměstnán cizinec bez povolení k zaměstnání (je-li vyžadováno) nebo platného oprávnění k pobytu, je povinen náklady spojené se správním vyhoštěním uhradit ten, kdo cizince zaměstnal. To se vztahuje i na případné subdodavatele nebo každého, kdo na základě svých existujících obchodních smluvních vztahů věděl nebo měl a mohl vědět o zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání nebo platného oprávnění k pobytu u zaměstnavatele.

Úplnou novinkou, kterou novela přináší, jsou tzv. modré karty. Od modré karty si Evropská Unie slibuje příliv nových vysoce kvalifikovaných pracovníků i z nečlenských států Unie, a tím i zvýšení konkurenceschopnosti a vyrovnání regionálních rozdílů vůči mimoevropským státům, kam dosud odborníci odcházeli častěji (např. USA, Austrálie, Kanada), přičemž jednou z hlavních příčin byla i nejednost úpravy práce cizinců v rámci EU a roztříštěnost evropského pracovního trhu.

Žádost o vydání modré karty je oprávněn (s určitými výjimkami) podat cizinec, pokud na území ČR hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena cizincem, který není občanem EU. Žádost podává cizinec na zastupitelském úřadu.Nárok na vydání modré karty je ovšem podmíněn splněním několika specifických podmínek. Žadatelé musí mít v prvé řadě tzv. vysokou kvalifikaci, tj. ukončené vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání v délce trvání nejméně tří let. Další podmínkou bude uzavření pracovní smlouvy na dobu alespoň jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. V této smlouvě pak musí být sjednána hrubá mzda nebo roční mzda odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR.

Platí, že podobně jako je tomu u tzv. zelené karty budou moci modrou kartu získat pouze cizinci z některých třetích zemí. Na rozdíl od zelené karty však nebude výběr pracovní pozice řešen uchazeči přes databázi volných pracovních pozic spravovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel si bude moci sám vybrat, kým chce obsadit volnou pracovní pozici a až poté bude mít vybraný uchazeč možnost modrou kartu získat.

Vydáním modré karty posléze úspěšný žadatel získá speciální povolení k dlouhodobému pobytu a pracovní povolení umožňující přístup na pracovní trh dané země s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Výhodou modré karty tedy je, že je spojením obou povolení v jediný dokument (obdobně jako v případě zelené karty). Po vzoru evropské legislativy je řešena i případná změna zaměstnavatele nebo pracovní zařazení. Tyto krok podléhají v prvních dvou letech pobytu na území předchozímu souhlasu Ministerstvo vnitra ČR. Ministerstvo přezkoumá, jestli jsou splněny podmínky jako při první žádosti o modrou kartu. Tento systém bude dokonce zjednodušen po uplynutí dvou let, kdy postačí změnu ministerstvu pouze oznámit do 3 pracovních dnů. Po uplynutí období, na které je modrá karta vydána, může být její platnost za splnění předepsaných podmínek znovu prodloužena.

S novelou souvisí i další změna, která se bude týkat skončení pracovního poměru podle zákoníku práce. Uplynutím doby, na kterou byla modrá karta vydána, totiž dojde automaticky ze zákona i ke skončení pracovního poměru.

Shrnutí

Přestože modrá karta s sebou přináší řadu výhod i usnadnění a v případě schválení bude zavedena již od letošního prosince, na fundované posouzení jejího přínosu v praxi zatím čas nepřišel. Již nedávnému schválení na úrovni Evropské unie předcházely několikaleté spory vyvolávané především zeměmi, které si tradičně brání svůj pracovní trh před přílivem imigrantů. Výsledkem je proto i fakt, že se k zavedení modré karty nepřipojí Velká Británie, Dánsko a Irsko. Další země, jako např. Německo či Rakousko, přestože budou muset implementovat unijní úpravu a karty zavést, stále mají mnoho výhrad.

Mgr. Daša Aradská, advokátní koncipient

Ondřej Krtička, právní asistent

Randl Partners

City Tower

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika / Czech Republic

tel: +420 222 755 311

fax: +420 239 017 574

www.randls.com[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

[3] Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

[4] Nařízení Rady 380/2008/ES, kterým se mění nařízení 1030/2002/ES, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

[5] Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009/ES o kodexu Společenství o vízech

[6] zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

[7] zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Infodeska.cz