Náklady exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech budou nižší


Ministerstvo spravedlnosti připravilo legislativní změnu, která vyřeší nepoměr mezi vymáhanou částkou a náklady na exekuci a zvýhodní „dobrovolnost“ plnění po zahájení exekuce.

Smyslem navrhovaných právních úprav je snížit náklady exekuce, a to jak náklady exekutora, tak náklady na právní zastoupení advokátem, a zmírnit tak negativní finanční a sociální dopad na dlužníky.

„Hlavním důvodem pro navržené změny je neustále se zvyšující počet nařízených exekucí a skutečnost, že v případě bagatelních pohledávek - například u pokut za jízdu načerno či u nezaplacených nemocničních poplatků - dochází k tomu, že náklady exekuce a náklady věřitele, zejména náklady na právní zastoupení advokátem, do značné míry převyšují vymáhanou částku,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Ministerstvo proto připravilo novelu dvou vyhlášek. První z těchto vyhlášek stanoví paušální odměny advokátů za zastupování účastníka v občanském soudním řízení, druhá určuje odměny a náhrady soudního exekutora. Navrhované změny dopadnou na „jednoduché“ spory, v nichž advokáti provádějí málo právních úkonů nebo exekutoři vymohou dlužnou částku ihned po doručení výzvy dlužníkovi.

Změna ohledně advokátů spočívá v tom, že pokud advokát učiní v řízení méně než tři úkony, sníží se jeho paušální odměna na polovinu. V praxi jde především o ty případy, kdy advokát převezme zastoupení a podá návrh na platební rozkaz. Podle současné právní úpravy dochází k takovému polovičnímu snížení jen tehdy, když advokát učiní jeden jediný úkon právní služby. Tímto jediným úkonem by zpravidla bylo jen převzetí právního zastoupení, snížení odměny se proto dnes fakticky nepoužívá.

Návrh novely druhé vyhlášky směřuje k snížení nákladů exekuce, které je dlužník povinen hradit. V případě, kdy dlužník po zahájení exekuce uhradí dluh do 15 dnů od doručení výzvy od soudního exekutora, se paušální náhrada výdajů exekutora sníží na polovinu, tedy na 1750 Kč. Tímto způsobem tedy právní úprava zvýhodní „dobrovolné“ plnění a zároveň zmírní nerovnováhu mezi vymáhanou částkou a náklady exekuce v případech, kdy dlužníci bagatelních pohledávek splní svou povinnost po zahájení exekučního řízení.

Ministerstvo spravedlnosti navrhované změny projednalo s vedením České advokátní komory i Exekutorské komory ČR.

TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI

Infodeska.cz