Nařízení o evropské soukromé společnosti


Projekt Evropské soukromé společnosti (Societas Privata Europaea, dále jen SPE), který má být završen přijetím nařízení Evropského parlamentu a rady učinil další krok a prošel schválením v Evropském parlamentu. Ten k němu připojil několik pozměňovacích návrhů, nicméně vzhledem k jejich konzultativní podobě je finální podoba nařízení nyní na Evropské Radě.

SPE má být určena pro malé a střední podnikatele, kterým má nabízet flexibilitu a transparentnost, jednotnou organizační strukturu v rámci EU a označení rozpoznatelné na celém území společenství.Co se jednotnosti týká, statut SPE bude v porovnání s nařízením č. 2157/2001ES (Nařízení SE), o statutu evropské společnosti, obsahovat daleko rozsáhlejší úpravu otázek práva společnosti. Flexibilita se potom projeví v poměrně širokém prostoru, který nařízení vyhrazuje pro úpravu prostřednictvím stanov. V poslední řadě se SPE bude řídit státem sídla, a to zejména v otázkách daňových, insolventních a pracovněprávních.

SPE může být založena jednou či více osobami, a to jak fyzickými, tak právnickými. Žádné zvláštní procedura a dokonce ani přeshraniční prvek v SPE nejsou při založení požadovány. SPE může být rovněž založena jako nová společnost, nebo se na jejím založení může podílet i jiná již existující SPE, nařízení v tomto směru zásadně neklade omezení. Aby založení SPE bylo ještě více ulehčeno, stanoví návrh minimální výši základního kapitálu na 1 Euro. Studie, o které navrhovatelé tento krok opírají totiž říkají, že věřitelé v současnosti sledují raději jiné aspekty než základní kapitál, jako například cash flow, které mají větší vypovídací hodnotu o solventnosti společnosti.

Hlavní správa SPE také nemusí být ve stejném státě, jako zapsané sídlo. Kromě toho má SPE právo, přemístit zapsané sídlo do jiného členského státu, aniž by ztratila právní subjektivitu.

Ač byl návrh inspirován Nařízením SE, lze mezi oběma úpravami shledat mnoho zásadních rozdílů a také díky tomu má SPE velký potenciál stát se levnou, transparentní a flexibilní formou obchodních společností v rámci EU.

Infodeska.cz