Majetek krajů a církevní restituce


Nejvyšší soud se rozhodl v reakci na medializované téma církevních restitucí ve spojitosti s vynesením rozsudku senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ve věci sp. zn. 28 Cdo 5217/2015 ze dne 1. 6. 2016 urychleně zveřejnit anonymizovaný text tohoto rozsudku.

Senát, vedený předsedou JUDr. Janem Eliášem, Ph.D., v dané věci řešil, zdali § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném do 31. 12. 2012, bránil přechodu historického majetku církví do vlastnictví krajů na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétními účastníky předmětného sporu o určení vlastnického práva k vypočteným pozemkům a budovám v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami byla na straně žalující Provincie kapucínů v ČR, na straně žalované pak Královehradecký kraj a Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 28 Cdo 5217/2015, konstatoval, že § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012, přechodu věcí, náležejících původně církvím, z majetku státu do majetku krajů dle zákona č. 290/2002 Sb. nebránil, na čemž nic nemohla změnit ani skutečnost, že kraje posléze nebyly zahrnuty do okruhu povinných osob, obsaženého v § 4 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, jenž nabyl účinnosti k 1. 1. 2013.

Úplné znění anonymizované verze rozsudku ve věci sp. zn. 28 Cdo 5217/2015 je k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu, po zadání spisové značky do tabulky Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu, anebo přímo zde: 28Cdo5217-2015

Infodeska.cz