Krajská zdravotní nepostupovala v souladu se zákonem


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím za porušení zákona o veřejných zakázkách pokutu ve výši 600 000 Kč akciové společnosti Krajská zdravotní.

Zadavatel se dopustil porušení zákona v zakázkách na nákup zdravotnických přístrojů pro traumatologické centrum a onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Krajská zdravotní se v zadávacích řízeních „Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaného pracoviště – Traumatologického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ a „Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaného pracoviště – Onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ dopustila celkem čtyř správních deliktů. Konkrétně v každé ze zakázek nebyly vymezeny podmínky v hodnotícím subkritériu „Náklady na údržbový servis za rok (nad rámec bezplatného záručního servisu)". Ze zadávacích podmínek nevyplýval obsah ani rozsah a podmínky údržbového servisu vztahujícího se k požadovaným zdravotnickým přístrojům a současně nebylo specifikováno, jak bude zadavatel toto subkritérium hodnotit. Rovněž vybraný uchazeč ve své nabídce uvedl pouze částky, za něž bude údržbový servis provádět, avšak servisní úkony nijak nespecifikoval. Krajská zdravotní se tak dopustila porušení zásady transparentnosti, když předmět obou zakázek nevymezila v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek. Tímto postupem mohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky.

Zadavatel také v obou zakázkách požadoval v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů po uchazečích předložení certifikátu o zavedení systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 13485:2003 a doklad prokazující zavedení systému managementu bezpečnosti informací v organizaci, přičemž uvedené dokumenty nepatří mezi certifikáty, jež lze podle zákona požadovat. I tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť z 13, resp. 15 dodavatelů, kteří si vyzvedli dokumentaci k zakázkám, podal nakonec nabídku pouze vybraný uchazeč. Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel požadoval pouze doklady stanovené zákonem, mohlo se zadávacího řízení zúčastnit větší množství uchazečů s potenciálně výhodnějšími nabídkami.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/010/VZ002 – S226/2013

Infodeska.cz