K drobným opravám při nájmu bytu


Vláda schválila na svém jednání dne 1.6.2009 nařízení, kterým se mění nařízení Vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník (dále jen „ObčZ“). Jedná se o prováděcí předpis k § 687 ObčZ. Konkrétně se jedná o specifikaci § 687 odst. 3 ObčZ, který stanoví, že nájemce bytu si platí sám „drobné opravy“ a „náklady spojené s běžnou údržbou“.

Novým nařízením je aktualizován stav, který trval bez mála 14 let. Co se rozumí „drobnou opravou“ stanoví nařízení v § 5 odst. 2 a 3. Není naším cílem tento výčet přepisovat, nicméně je dobré vědět, že tento seznam doznal změn.

O drobnou opravu se tedy po novém jedná také v případě, kdy náklad na 1 opravu nepřesáhne 500,- Kč (zvýšeno z původních 300,- Kč). Novinkou je, že nařízení stanoví vrchní cenový strop drobných oprav ve výši 70,- Kč / m2 / rok (se specifickým výpočtem podlahové plochy) tedy nikoli paušální částkou jak tomu bylo dosud. Tato úprava ovšem platí pouze za předpokladu, že není v nájemní smlouvě dohodnuto jinak.

Novelizace nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce listin, k čemuž ovšem ještě nedošlo (17.6.2009).

Infodeska.cz