Živnostenský zákon od 1.7.2008


Novela živnostenského zákona, jež nabyla účinnosti dne 1. 7. 2008, přinesla mnoho podstatných změn. Došlo ke zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů, nahrazení výčtu volných živností jedinou, zkrácení praxe u řemeslných živností a zjednodušení a zefektivnění komunikace mezi živnostenským úřadem a podnikateli.

Díky zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů (kromě řízení o správních deliktech), nejsou podnikatelé nadále vázáni na konkrétní úřady a své záležitosti a povinnosti mohou vyřizovat před kterýmkoli živnostenským úřadem.Zavedení jediné volné živnosti je dalším z kroků pro usnadnění života podnikatelů.V rámci této jediné živnosti se zavadí 80 oborů. Ono usnadnění potom spočívá zejména v tom, že podnikatel získá oprávnění k této jediné živnosti a volbu oboru (či jeho pozdější změnu) živnostenskému úřadu jen bezplatně nahlásí.Co se řemeslných živností týká, došlo ke zrušení kvalifikační zkoušky a v případech, kdy chce žadatel provozovat tuto živnost na základě rekvalifikace, je doba požadované praxe zkrácena ze čtyř let na jeden rok.

Změny se dotýkají též průkazů živnostenského oprávnění, které jsou nahrazeny „výpisem z živnostenského rejstříku“. Na něm budou uvedena všechna živnostenská oprávnění podnikatele, který se jím bude do budoucna prokazovat. S tímto také souvisí zrušení povinnosti podnikatele, mít v provozovně živnostenské oprávnění pro případ kontroly.

Prostředky usnadnění komunikace s živnostenskými úřady nejsou výše zmíněným vyčerpány. Nová úprava dále kupříkladu stanoví, že údaje z rejstříku trestů či z obchodního rejstříku si živnostenské úřady obstarávají sami (podnikateli potom oznamovací povinnost trvá jen vzhledem k skutečnostem, které úřad z obchodního rejstříku nemůže zjistit), nebo že podpis podnikatele na plné moci pro zastupování před živ. úřady již nemusí být úředně ověřen. Došlo také ke snížení správních poplatků.

Za zmínku nakonec stojí i skutečnost, že již nelze získat živnostenské oprávnění před zápisem do obchodního rejstříku. Než k zápisu dojde, slouží k prokazování stejnopis ohlášení s prokázáním doručení živnostenskému úřadu.

Výpis z živnostenského rejstříku je vydáván také na místech CZECHPOINT a o jeho vydání může požádat anonymní žadatel. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč

Infodeska.cz