Fungování informačního systému Obchodního rejstříku po 1. 1. 2014


V kontextu legislativních změn v rámci Nového občanského zákoníku nabývá dnem 1. ledna 2014 účinnosti zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a dále zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tato nová úprava si vyžádá změny Informačního systému obchodního rejstříku (dále jen ISROR). Po dobu nezbytnou pro tyto technické úpravy bude proto systém ISROR funkční v přechodném režimu.

Systém bude schopný od 1. 1. 2014 pracovat ve stávajícím režimu a ve větší míře se nenaruší chod soudů v rozsahu vyhotovování výpisu z rejstříku a poskytování informací veřejnosti prostřednictvím veřejné části systému. Konec zavádění změn systému v první etapě a jeho spuštění s novými úpravami je plánováno k 6. 1. 2014.

V rámci první etapy nastanou pro veřejnost následující změny a omezení:

  • Ke dni 31. 12. 2013 bude ukončena platnost formulářů ve formátu ZFO a PDF.
  • Ke dni 31. 12. 2013 dojde k automatickému vymazání dat rozpracovaných inteligentních formulářů na stránkách justice.cz
  • Ve dnech 1. 1. 2014 – 5. 1. 2014 nebudou dostupné na internetu inteligentní formuláře pro zápis do obchodního rejstříku
  • Od 6. 1. 2014 budou dostupné nové inteligentní formuláře rozšířené o možnost zápisu nových právních forem a rozšířené o skutečnosti dle nové legislativy. Návrhy lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Ať už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
  • Ve dnech 2. a 3. 1. 2014 nebude u rejstříkových soudů možné zpracovávat nová podání
  • Výpisy z internetové části budou poskytovány bez omezení

Z důvodů velkého objemu změn systému ISROR dle potřeb nového občanského zákoníku je celkový proces kompletního upgradu rozpracován do čtyř etap s celkovou odhadovanou dobou realizace 7-9 měsíců. Po tuto dobu bude systém ISROR pracovat v přechodném režimu ve kterém se mohou projevovat některá omezení. Z pohledu veřejně přístupných částí systému by neměly vzniknout vážnější komplikace spojené s přechodem na novou verzi systému. Lze však předpokládat, že cca v prvních 5 měsících mohou nastat určitá omezení v rámci zpracovávání jednotlivých požadavků. Z toho důvodu bude ze strany Ministerstva spravedlnosti rozšířena uživatelská podpora přímo pro tyto případy, která pomůže veřejnosti s problémy, jež se v rámci systému mohou v souvislosti s novou úpravou vyskytovat.

Tiskový odbor ministerstva spravedlnosti

Infodeska.cz