Firemní školky - některé připravované změny


Firemní školky jsou často diskutované téma, a to nejenom mezi rodiči, kteří mají problém umístit své dítě v „klasické“ mateřské školce, ale i mezi zaměstnavateli, kteří by rádi svým zaměstnancům vyšli vstříc a zajistili tak jejich rychlejší návrat do práce. Přísné podmínky pro zřízení školky jim to však neumožňují. Proto jsou prozatím firemní školky u nás spíše výjimkou.

Nyní chtějí v souladu s programovým prohlášením vlády jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), tak i Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podpořit rozvoj firemních školek jako alternativu k rodinné péči a v této souvislosti se připravuje novela školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., dále jen „školský zákon“) a návrh zákona v rámci sociální reformy. Změnu právní úpravy podpořila i meziresortní skupina zabývající se problematikou firemních školek, ve které mají své zastoupení MŠMT, MPSV i Ministerstvo zdravotnictví. Změny, které by mohly být zajímavé jak pro firmy, tak i pro rodiče, jsou popsány níže. Prozatím neprošly schvalovacím procesem, jejich konečná podoba může být proto odlišná, tento článek však má pomoci alespoň v základní orientaci, kam se novelizace ubírá.

Co navrhuje MŠMT

MŠMT nyní navrhuje, aby byly firemní školky zařazeny do sítě „klasických“ mateřských školek. To znamená, že by se jich týkala přísná pravidla hygieny, která stanovuje tzv. hygienická vyhláška (vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, dále jen „hygienická vyhláška“). Tedy např. požadavky na nezastavěnou plochu pozemku určenou pro pobyt a hry dětí (včetně travnaté plochy), která musí činit alespoň 4m2 na 1 dítě nebo např. na židle a stoly pro děti, které by musely splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku[1].

MŠMT dále požaduje, aby se ve firemních školkách s dětmi pracovalo podle aktuálně platných rámcových vzdělávacích programů. Rámcové programy podle § 4 a násl. školského zákona popisují a doplňují podrobněji další podmínky - např. konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, požadavky na vybavení školky, životosprávu dětí, psychosociální podmínky atd. Na firemní školky by se také uplatnily podmínky pro odbornou kvalifikovanost jejich zaměstnanců v podobě pedagogického vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.). Firemní školky by též spadaly pod kontrolu a hodnocení České školní inspekce.

MŠMT plánuje, že díky úsporám ve svém resortu bude moci přispět firemním školkám na provoz až 200 miliónu korun. To by znamenalo, že v případě zařazení firemní školky do sítě škol jí bude hrazeno 60 % nákladů na její provoz.

MŠMT plánuje, že pokud bude vláda s připraveným plánem souhlasit, mohly by být peníze pro firmy dostupné již v září tohoto roku. Ministr uvádí jako nejzazší termín leden 2012.

Co navrhuje MPSV

Alternativní služby péče o děti včetně firemních školek a jejich fungování se chystá podpořit také MPSV v rámci připravované sociální reformy. V mezích této reformy by se měly zavést nové možnosti týkající se služeb péče o malé a předškolní děti na nekomerčním základě (tj. účelem těchto služeb by nebyl zisk). Je více než nutné zavedení jasných pravidel, jelikož je tato oblast doposud neupravená a právní předpisy pojem firemní školky vůbec neznají.

Připravovaný zákon o službách péče o děti by měl rozdělit tyto služby na péči o malou, střední a velkou dětskou skupinu.

V této souvislosti MPSV připravuje zjednodušení podmínek pro vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ podle Přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Tyto nové podmínky se týkají zejména odborné způsobilosti pro provozování živnosti, což by mělo umožnit získání kvalifikace širšímu okruhu osob. Nyní totiž platí, že ten, kdo zajišťuje činnost dle vázané živnosti (resp. jeho odpovědný zástupce), musí mít odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky nebo záchranáře, případně odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách. Nově je proto navrhováno, aby tuto vázanou živnost mohly provozovat i osoby, které budou splňovat speciální požadavky k jejímu výkonu podle obsahové náplně této živnosti. Předpokládá se, že dojde k rozšíření možnosti provozovat výše uvedenou živnost i osobami, které doloží osvědčení o rekvalifikaci nebo doklad o úspěšném složení závěrečné zkoušky po absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.[2]

Změnit by se též měly hygienické a prostorové podmínky, které musí být splněny při zřizování poskytování péče v dětských skupinách. Tyto podmínky budou vázány na počet dětí ve skupině. Čím bude dětská skupina početnější, tím se budou stanovené podmínky přibližovat nárokům na zřízení „klasické“ školky. V této souvislosti se v tiskové zprávě MPSV z 12. ledna 2011 uvádí, že pro malé a střední dětské skupiny nebude platit hygienická vyhláška a požadavky na prostory pro pobyt dětí budou pro firmy dostupnější. To by tedy mělo umožnit založení firemní školky i těm firmám, které doposud nebyly schopné splnit přísné hygienické a prostorové podmínky stanovené MŠMT.

MPSV též předpokládá, že by byla umožněna kontrola nad dodržováním pravidel poskytování služby péče o děti samotnými rodiči, jako osobami, které jsou odpovědné za péči o vlastní dítě.

Pokud změny budou akceptovány, měly by z velké části nabýt účinnost od 1. ledna 2012.

Další informace naleznete:

Tisková zpráva MŠMT: http://www.msmt.cz/pro-novinare/msmt-chce-spravovat-firemni-skolky?highlightWords=%C5%A1kolky

Tisková zpráva MPSV: http://www.mpsv.cz/files/clanky/10142/12012011.pdf

Více informací k jednotlivým formám služeb péče o děti: http://www.mpsv.cz/cs/4

Webová stránka občanského sdružení Firemní školky, o.s. - www.firemni-skolky.cz

Mgr. Daša Aradská, advokátní koncipient

Randl Partners

City Tower

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika / Czech Republic

tel: +420 222 755 311

fax: +420 239 017 574

www.randls.com

_________________________________

[1] ČSN EN 1729-1

[2] Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech. Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky. Únor 2011. www.uzs.cz/otevri_soubor.php?id=5137

Infodeska.cz