Evropská komise přijala nové nařízení de minimis


Evropská komise přijala dne 18. prosince 2013 nové nařízení de minimis o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které nahradí stávající Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Nařízení de minimis umožňuje poskytovat veřejnou podporu bez nutnosti jejího schvalování Evropskou komisí.

Mezi novinky v novém nařízení patří vymezení pojmu „jeden podnik“, naopak například strop podpory de minimis ve výši 200 00 EUR zůstal nezměněn. S aktuálním zněním nařízení se můžete seznámit zde.

Nové nařízení vstoupí v platnost 1.1.2014, přičemž podle tiskové zprávy Komise se jeho uveřejnění v Úředním věstníku EU dá očekávat dne 24.12.2013. Česká republika nicméně využije přechodného období a stávající Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 bude na podporu malého rozsahu aplikovat až do 30. června 2014.

Nová podoba nařízení: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_cs.pdf

Tiskové vyjádření Komise k přijetí nového nařízení (anglicky): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1293_en.htm

Podrobnosti k přechodnému období aplikace stávajícího nařízení de minimis: http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/1723-poskytovani-podpor-de-minimis-do-30-6-2014-dle-stavajicich-predpisu.html

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

13/110/VP026

Infodeska.cz