Chyba v novele zákona o veřejných zakázkách?


V nedávné době byl zde na portálu eLAW.cz publikován článek Novela zákona o veřejných zakázkách, jímž byly rozebírané nejvýznamnější změny v rámci novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). V rámci změn provedených zákonem 417/2009 Sb., došlo také ke změně textace § 111 odst. 5 ZVZ, a to v tom ohledu, že se lhůtou zákazu uzavření smlouvy nadále není spojena lhůta zákazu zrušit zadávací řízení.

Zadávací řízení je možné zrušit pouze v případech uvedených v § 84 ZVZ. Odůvodněním v tomto ohledu bylo, že pokud jsou tyto důvody splněny, není důvod čekat se zrušením zadávacího řízení až na skončení zákazu uzavření smlouvy, neboť zrušení zadávacího řízení mimo případy uvedené v § 84 ZVZ je správním deliktem (důvodová zpráva k zákonu 417/2009 Sb.).

Nová textace § 111 odst. 5 ZVZ tedy zní:

„Pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odstavce 1 nevyhověl, nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, a je-li tento návrh podán včas, ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení námitek uzavřít smlouvu (vypuštěn zákaz zrušení zadávacího řízení – pozn. aut.). Pokud zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že námitkám nevyhověl. Je-li před uplynutím lhůty podle věty první řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zastaveno, zákaz uzavřít smlouvu nebo zrušit zadávací řízení (zvýrazněno aut.) se ruší dnem zastavení řízení.“

S ohledem na skutečnost, že po novele ZVZ došlo k vypuštění zákazu zrušit zadávací řízení před uplynutím předmětné lhůty v situaci, kdy byl podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, se jeví, že výše zvýrazněný text je zcela neopodstatněný a jedná se o legislativní chybu, resp. reziduum předchozí textace ZVZ, neboť s předmětnou situací již žádný zákaz zrušit zadávací řízení spojen není.

Ve světle uvedeného se tedy jeví jako potřebné, pro zabránění případné účelové interpretaci, diskutované slovné spojení z § 111 odst. 5 ZVZ odstranit.

Infodeska.cz