Baterie a akumulátory – zákon o odpadech


Přenosné baterie a akumulátory patří mezi výrobky, jejichž značení, informační povinnosti distributorů při prodeji a také zpětný odběr použitých výrobků jsou regulovány zákonem o odpadech. Kontrolní činnost České obchodní inspekce, která je v současné době zejména preventivní a informativní, se pozitivně projevila ve výsledcích dozorové akce v roce 2013, kdy bylo zjištěno pouze jedno porušení zákona o odpadech, týkající se sledovaného sortimentu. Systematické kontroly, prováděné od roku 2010, stejně jako snaha ČOI o další zvyšování právního vědomí distributorů baterií a akumulátorů a o stanovených povinnostech, budou i nadále pokračovat.

Česká obchodní inspekce dle zákona o odpadech (§ 76a zák. č. 185/2001 Sb.), kontroluje plnění povinností týkajících se uvádění baterií a akumulátorů na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem a posledním prodejcem. Na kontrolách u distributorů se v období od 1. 3. do 30. 8. 2013 podílely všechny inspektoráty České obchodní inspekce.

Kontroly probíhaly formou kontrolních nákupů v maloobchodních prodejnách nabízejících baterie, akumulátory nebo výrobky se zabudovanými bateriemi nebo akumulátory. Inspektoři v jejich průběhu kontrolovali:

  • označení baterií nebo akumulátorů grafickým symbolem přeškrtnuté popelnice pro účely odděleného sběru a zpětného odběru
  • označení baterií, akumulátorů a knoflíkových článků chemickým symbolem Hg, Cd, Pb v případech, kdy byl překročen limit obsahu těchto kovů (dle ustanovení u zákona č. 185/2001 Sb.)
  • technickou dokumentaci prokazující, že byly dodrženy limity obsahu rtuti a kadmia v nabízených bateriích nebo akumulátorech
  • zpětný odběr použitých přenosných baterií nebo akumulátorů v prodejních místech (povinnost specifikována v příloze č. 10 zákona o odpadech)
  • plnění požadavků na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů.

V případě zjištěných porušení výše uvedených povinností nemá Česká obchodní inspekce oprávnění ukládat výrobcům a posledním prodejcům baterií a akumulátorů pokuty a nápravná opatření. Informace o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti v rámci spolupráce postupuje České inspekci životního prostředí (dle § 13 odst. 4 zák. č. 64/1986 Sb., o ČOI).

Povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech:

Zákaz uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, s výjimkou knoflíkových článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní a baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia. K elektrozařízením a jiným výrobkům se zabudovanou baterií nebo akumulátorem je výrobce povinen připojit návod, jak lze baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout, včetně informace o typu zabudovaných baterií nebo akumulátorů (§ 31a).

Označování baterií nebo akumulátorů grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru, údajem o kapacitě, chemickým symbolem Hg, Cd, Pb v případě překročení limitů obsahu těchto kovů v bateriích, akumulátorech a knoflíkových článcích. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech (§ 31c).

Informační povinnost o zpětném odběru a odděleném sběru (§ 31d):

  • výrobce je povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru (např. zveřejněním aktuálního seznamu s adresami sběrných míst);
  • informuje o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví a také o významu použitých grafických symbolů;
  • subjekt, u kterého výrobce zřídil místo zpětného odběru nebo odděleného sběru, je povinen takové místo viditelně a čitelně označit;
  • poslední prodejce, který prodává baterie nebo akumulátory výrobcem uváděné na trh, a výrobce u něho nezřídil místo zpětného sběru, je povinen viditelně umístit informaci o možnosti odevzdání baterií a akumulátorů ve svých prodejních místech nebo místě zpětného odběru na území obce.

Výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr přenosných baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru (§ 31g). Stejná povinnost platí také pro výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů (§31 h).

Celkem bylo na celém území republiky zkontrolováno 376 distributorů přenosných baterií, akumulátorů a knoflíkových článků.

Výsledky kontrol baterií a akumulátorů

Inspektorát

počet kontrol

u distributora

porušení zákona

o odpadech*)

postoupení

ČIŽP**)

porušení jiného zákona

v kompetenci ČOI

Středočeský a Hl. město Praha

26

-

-

8

Jihočeský a Vysočina

49

-

-

17

Plzeňský a Karlovarský

133

-

-

85

Ústecký a Liberecký

55

-

-

12

Královéhradecký a Pardubický

24

1

1

11

Jihomoravský a Zlínský

24

-

-

4

Moravskoslezský a Olomoucký

65

-

-

6

Celkem

376

1

1

143

Poznámka: *) § 76a a § 31 a-h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

**) Česká inspekce životního prostředí

Zjištěná porušení

Porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jmenovitě informační povinnosti o zpětném odběru a odděleném sběru baterií a akumulátorů (§ 31d), zjistili inspektoři v jednom případě. Tento distributor současně porušil také požadavky na zpětný odběr použitých přenosných baterií a akumulátorů (§ 31g). V rámci kompetencí bylo toto zjištění předáno k došetření České inspekci životního prostředí.

Četná porušení povinností stanovených dalšími zákony, a to zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o ČOI a v neposlední řadě zákony o technických požadavcích na výrobky a o obecné bezpečnosti výrobků, byla zjištěna celkem u 143 kontrolovaných subjektů (distributorů). Za tato porušení bylo za období od 1. 3. do 30. 11. pravomocně uloženo 78 pokut v celkové výši 931 000 Kč, další řízení o uložení sankcí dosud nebyla ukončena.

Závěr

Pozitivním výsledkem kontrolní akce zaměřené na přenosné akumulátory a baterie je, že nebyly zjištěny vážné nedostatky v plnění povinností při uvádění těchto výrobků na trh nebo do oběhu, v jejich označování nebo zajištění zpětného odběru výrobcem a posledním prodejcem, jak stanoví zákon o odpadech. Pouze jeden kontrolovaný subjekt porušil informační povinnosti o zpětném odběru a odděleném sběru a současně nedodržel povinnost zajistit zpětný odběr. V tomto směru lze konstatovat, že se preventivní a informativní činnost ČOI v rámci dozoru plně osvědčila. Kontroly ČOI prováděné systematicky od roku 2010 zejména u distributorů baterií a akumulátorů, se odrazily ve vyšší odborné péči povinných subjektů a dodržování povinností stanovených zákonem o odpadech. I přes tyto pozitivní výsledky bude dozor ČOI dále pokračovat.

Infodeska.cz