Akciové společnosti s akciemi na majitele se můžou opět ucházet o veřejné zakázky


Dne 30.12.2010 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabyla účinnosti přímo dnem vyhlášení ve sbírce zákonů, tedy již 30.12.2010, přičemž provedla dlouho avizované změny týkající se způsobu prokazování kvalifikace, a to zejména ve vztahu k akciovým společnostem, které mají vydány akcie na majitele.

Od účinnosti této novely je tedy i akciovým společnostem, pokud mají vydány akcie na majitele, opětovně umožněna účast v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách.Jakýkoli uchazeč, má-li formu akciové společnosti je po této novele povinen předkládat aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%.

Celé znění novely je dostupné zde.

Infodeska.cz