Právní rozhledy č. 8/2011


AKTUALITA

Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu - Mates, P., Vaníček, Z.

ČLÁNKY

Oceňování při squeeze-out - Zima, P.

Odpovědnost za vady věci zhotovené po novele občanského zákoníku - Selucká, M.

Postavení a činnost maďarského Úřadu pro rovné zacházení (equality body) - Nagy, P.

DISKUSE

Soudní přezkum rozhodnutí o uložení kázeňského trestu de lege ferenda - Husseini, F.

K odúmrti členského podílu v bytovém družstvu - Pauldura, L.

K obsahu rozvrhového usnesení po zastavení exekuce - Pařízek, I.

RECENZE

Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky - Hamul'ák, O.

JUDIKATURA
SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - Žaloby na ochranu vlastnictví k nemovitostem, které přešly v rozhodném období na stát bez právního důvodu, pokud v tomto období nedošlo k vyznačení přechodu v evidenci nemovitostí. Pravidla o vztahu restitučních nároků k právu na ochranu vlastnictví podle občanského zákoníku a výjimky z těchto pravidel

Nejvyšší soud České republiky - Náhrada za zřízení práva cesty v řízení podle § 151o odst. 3 ObčZ

Nejvyšší soud České republiky - Finanční prostředky vyplacené jednomu z manželů za trvání manželství jako odškodnění za jeho rasovou perzekuci v období druhé světové války a SJM

Nejvyšší soud České republiky - Jazyková jednota směnky

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ

SRN: Spolkový soudní dvůr - Platnost výpovědi patronátního prohlášení v případě zhoršení majetkových poměrů dceřiné společnosti

LEGISLATIVA

Pravidelná příloha

Infodeska.cz