Právní rozhledy č. 3/2011


AKTUALITA

Návrh novely zákona o rozhodčím řízení – spotřebitelské spory - Lisse, L.

ČLÁNKY

Úvaha nad vícerým státním občanstvím na pozadí slovensko-maďarského sporu - Kandalec, P.

Kam kráčíš vyživovací povinnosti rodičů k nezletilým dětem? - Kornel, M.

(Ne)diskriminace, rovnost nebo rovné zacházení? - Kvasnicová, J.

DISKUSE

Opravdu nelze účinně řešit postih právnických osob za jednání, jež u fyzických osob zakládá jejich trestněprávní odpovědnost, prostředky správního práva? Pavelka, I.

Jak to bude s podjatostí úředníků územních samosprávných celků - Kindl, J., Šturm, J.

K některým trendům vývoje evropského smluvního (závazkového) práva - Selucká, M.

JUDIKATURA

SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - Rozlišení počátku běhu promlčecích dob u různých újem na zdraví. Přezkum posudku znaleckého ústavu

Nejvyšší soud České republiky - K principu nabytí vlastnického práva v dobré víře

Nejvyšší soud České republiky - Určení majetku k privatizaci a privatizační projekt

Nejvyšší soud České republiky - Rozhodování o věcné příslušnosti civilního nebo správního soudu v civilním řízení

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE

Evropský soudní dvůr - Zveřejňování informací o příjemcích podpor

Infodeska.cz