Právní rozhledy č. 2/2011


AKTUALITA

Návrh novely zákona o platebním styku - Barák, J.

ČLÁNKY

Přikazuje § 24 odst. 1 ZOR soudu, aby zjistil příčiny rozvratu manželství? Pulkrábek, Z.

K některým aspektům právně nevynutitelných nástrojů (soft law) vydávaných správními orgány- Šemora, V.

Schengenský informační systém a přezkum ve správním soudnictví - Kučera, V.

DISKUSE

Přístup k informacím o členství soudců v KSČ ve světle nálezu Ústavního soudu - Nonnemann, F.

Neúspěšná reorganizace a její dopad na pohledávky věřitelů - Bílková, E., Strnad, P.

Ještě jednou o veřejné technické infrastruktuře - Štraus, J.

JUDIKATURA

SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky - Počátek běhu subjektivní promlčecí doby při ztrátě vlastnictví ve veřejné dražbě

Nejvyšší soud České republiky - Nedodržení sjednané formy obchodní smlouvy

Nejvyšší soud České republiky - K výkladu blankosměnky na základě předtištěného údaje o datu splatnosti na formuláři

Nejvyšší soud České republiky - Studna jako předmět občanskoprávních vztahů. Řízení o vypořádání spoluvlastnictví a aktualizace znaleckého posudku

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE

Evropský soudní dvůr - Odepření odstupného zaměstnancům s nárokem na starobní důchod

Infodeska.cz