Právní novinky 30.11.2011 - 7.12.2011


07-12-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Dne 30. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 355/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Tato velmi rozsáhlá novela je především projevem transpozice směrnice EP a Rady 2009/109/ES, jejímž cílem je snížení administrativní zátěže kladené na společnosti tak, aby došlo ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti, do českého právního řádu. Vedle toho je zde snaha řešit některé problematické body dosavadní právní úpravy, které se za dobu účinnosti zákona v praxi objevily. Ty se týkají např. přeshraničních přeměn, plynou z nejednotnosti terminologie zákona a z chybných odkazů, z neexistence úpravy některých procesů či z jejich nadbytečné složitosti. Dle důvodové zprávy se novela zaměřuje také na místa, jejichž výklad činil doposud obtíže, a reaguje na rozhodnutí ESLP Kohlhofer a Minarik proti České republice, kterým měl soud deklarovat nesouladnost české právní úpravy s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod především co se nemožnosti účastníků řízení věcně projednat všechny námitky společníků proti přeměně a jejímu zápisu do obchodního rejstříku týče.

Vedle uvedeného zákona o přeměnách obchodních společností a družstev zákon novelizuje také občanský soudní řád, zákon o živnostenském podnikání, obchodní zákoník, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o dluhopisech a zákon o evropské společnosti.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

07-12-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o stavebním spoření a zákona o daních z příjmů

Dne 29. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 353/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon v podstatě představuje právní úpravu obsaženou již v zákoně č. 348/2010 Sb., který byl přijat ve stavu legislativní nouze a následně nálezem Ústavního soudu publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 119/2011 Sb. zrušen. Ústavní soud však v nálezu jeho vykonatelnost částečně odložil a poskytl tak zákonodárci čas k přijetí zákonné úpravy ústavně konformní cestou.

Zákonodárce plánuje přijatou novelou jednak snížit zatížení státního rozpočtu v souvislosti s výplatou státní podpory, která dle důvodové zprávy plně nevede k podpoře financování bytových potřeb a čerpá prostředky všech daňových poplatníků ve prospěch pouze části obyvatel, jednak narovnat podmínky pro zdanění úrokových příjmů z vkladů ve stavebním spoření s podmínkami pro zdanění obdobného typu příjmů z jiných bankovních vkladových produktů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

07-12-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela obchodního zákoníku

Dne 29. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 351/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákonodárce přijatou novelou sledoval především příznivé dopady do podnikatelského prostředí a počítá s jejími ekonomickými přínosy. V důvodové zprávě k novele za jeden z nejdůležitějších cílů označil nastavení jednodušších pravidel pro formální ukončení činnosti podnikatelů, které reálně zapsanou činnost nevykonávají nebo se kterými není možné komunikovat. Cílí tak především na podnikatele, kteří mají zapsány sídla či místa podnikání v prostorách, k jejichž užívání nemají právní důvod, když možnosti osob, které mají skutečný právní důvod k užívání těchto prostor, bránit se takovému stavu byly doposud omezené. Hodnota prostor, v nichž má podnikatel, jehož činnost není zřejmá a není možné s ním komunikovat, zapsáno sídlo nebo místo podnikání, je pak značně snížená. Zákonodárce počítá s tím, že přijatá novela pomůže takové negativní ekonomické dopady současného stavu odstranit. Vedle dalších změn má novela také ambici odstranit některé nejasnosti a výkladové problémy, které sebou do právní úpravy přinesla transpozice směrnic EP a Rady 2006/68/ES a 2007/36/ES realizovaná prostřednictvím novelizačních zákonů č. 215/2009 Sb., respektive č. 420/2009 Sb.

Kromě obchodního zákoníku zákon novelizuje také živnostenský zákon a zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

07-12-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

Dne 5. 12. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 363/2011 Sb. vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti.

Vyhláška vydaná Národním bezpečnostním úřadem k provedení § 7 odst. 3, § 9 odst. 8, § 64, § 85 odst. 5 a § 135 písm. a) až f) a h) až k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nově stanoví jednotlivé vzory v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti, náležitosti zdůvodnění žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1 a zdůvodnění žádosti o doklad podle § 99 odst. 1, výčet písemností podle § 94 odst. 2 písm. b) přikládaných k žádosti fyzické osoby a písemností podle § 99 odst. 2 písm. c) přikládaných k žádosti o doklad, podrobnosti k žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 4 a 5 a k žádosti o doklad podle § 99 odst. 4 a 5, způsob a formu podání žádostí a oznamování změn a omezení rozsahu hlášení změn údajů v dotazníku fyzické osoby nebo v dotazníku.

Nová vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti), která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

07-12-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Dne 2. 12. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 359/2011 Sb. vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou vydanou podle § 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, nově stanovil způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů, způsob zápisu adresy, postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady, způsob, jakým obce poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek, způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt, úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření, a způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

Infodeska.cz