Právní aktuality 9.4.2013 - 17.4.2013


Prezident podepsal novelu Ústavy týkající se imunity zákonodárců (17.04.2013)

Dne 9.4.2013 podepsal prezident republiky ústavní zákon ze dne 20.3.2013, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

Novela snižuje rozsah trestněprávní imunity, které poslanci a senátoři požívají. Již dlouhou dobu napříč společností rezonovalo, že je neodůvodněně obsáhlá, byla předmětem soustavné kritiky jak laické, tak odborné veřejnosti. Dle důvodové zprávy má imunita chránit fungování komor Parlamentu, jejichž členové mají mít možnost v souladu se svým slibem svobodně a nerušeně vykonávat svůj mandát, v žádném případě nemá jít o zakotvení neodpovědnosti jakožto osobního privilegia stavějícího poslance a senátory ve srovnání s ostatními občany do nadřazeného postavení. Podle navrhovatelů bylo v průběhu doby prokázáno, že rozsah imunity rozšířený i na dobu po zániku mandátu poslance a senátora není ani odůvodněný, ani správný. Takto široké pojetí imunity zákonodárců není příliš obvyklé ani ve světě. Právě přijatou novelou Ústavy je tedy trestněprávní procesní imunita poslanců a senátorů omezena pouze na dobu trvání jejich mandátu. Obdobná úprava se pak provádí také u imunity soudců Ústavního soudu.

V brzké době lze očekávat publikaci zákona ve Sbírce zákonů.

Prezident podepsal novelu zákona o silniční dopravě (17.04.2013)

Dne 9.4.2013 podepsal prezident republiky zákon ze dne 21.3.2013, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon se dle důvodové zprávy především soustředí na řešení dvou oblastí problémů. První z nich je potřeba upravit příslušnou právní úpravu do podoby souladné s evropským nařízením č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a se směrnicí 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Nařízení, ač přímo použitelné, vyžádalo si určité úpravy českého právního řádu především co se vymezení subjektů povinností, stanovení sankcí za nesplnění povinností nařízením ukládaných a určení státních orgánů příslušných k jejich projednání týče. U uvedené směrnice jde o rozšíření rozsahu její působnosti také na samostatně výdělečně činné řidiče, kdy ji již bylo nutné také v tomto kontextu transponovat, neboť Komise už zahájila s Českou republikou řízení o porušení Smlouvy podle čl. 258 SFEU.

Druhou oblastí, které se změny dotýkají, je právní úprava provozování taxislužby, prováděny jsou rovněž další změny v úpravě osobní silniční dopravy vycházející z praktických problémů v oblasti taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče. Oba druhy dopravy jsou totiž v současné době poskytovány zaměnitelně, hranice přijetí objednávky těžko odlišuje. Důsledkem toho je snížená ochrana spotřebitele. Docházelo například k situacím, kdy dopravci a řidiči taxislužby, kterým bylo, třeba z důvodu předražení, zamezeno vykonávat taxislužbu, se pouze přetransformovali na dopravce a řidiče příležitostné dopravy a své služby nabízeli prakticky v nezměněné podobě dále. U příležitostné osobní silniční dopravy docházelo dle předkladatelů návrhu zákona k neduhům typu nedodržování zákazu placení za přepravu řidiči cestujícími, označování vozidel zaměnitelně s vozidlem taxislužby či zaměstnávání osob nespolehlivých, které přišly o možnost vykonávat práci řidiče taxislužby. V taxislužbě pak měly přetrvávat problémy s předražováním jízdného, absencí vazby dopravce na vozidlo taxislužby, s narůstajícími nabídkami pronájmů koncese řidičům nebo s pokřivením pracovněprávních vztahů, kdy zaměstnanec ve skutečnosti platí svému zaměstnavateli za to, že u něj může pracovat, podepisuje bianco výpovědi předem a podobně. Problémem byla také existence několika průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby na jednu osobu. Veškeré tyto neduhy má novela ambici řešit. V oblasti taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy mají být podmínky pro podnikání v silniční dopravě provozované vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče narovnány, ať již jde o vstupní podmínky či následné povinnosti se zřetelem na určitá specifika provozování silniční motorové dopravy pro různé účely. Všechna vozidla taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy mají být evidována stejným způsobem, sjednoceno má být rovněž označení a vybavení vozidel, a to zejména taxametrem. Má dojít k posílení vztahu dopravce k vozidlu a jeho odpovědnosti za provoz jeho vozidla. Administrativní zátěž podnikatelů má být v souvislosti s evidencí vozidla taxislužby naopak snížena. Sjednoceny mají být rovněž podmínky pro oba druhy řidičů, jejich odpovědnost bude taktéž posílena. Vším uvedeným šlo zákonodárci především o zvýšení ochrany spotřebitele, jeho života, zdraví a majetku, ale také o snížení pracovně-právních a daňových rizik a o další snížení pravidelné administrativní zátěže podnikatelů v podobě odstranění zbytečných a samoúčelných povinností.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Prezident podepsal zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních(17.04.2013)

Dne 9.4.2013 podepsal prezident republiky zákon ze dne 20.3.2013 o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Doposud mezinárodní justiční spolupráci upravovala hlava XXV. trestního řádu. V ní obsažená právní úprava se však, dle důvodové zprávy, stala postupem času v některých směrech nedostatečnou, pro praxi obtížně použitelnou, málo přehlednou a s ohledem na dynamický rozvoj mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních i do značné míry překonanou. Zákonodárce tedy dospěl k přesvědčení, že nejvhodnější bude vyčlenit tuto velmi specifickou problematiku z trestního řádu do samostatného zákona, samozřejmě při zachování velmi úzké návaznosti na trestní řád, přistoupil k její komplexní úpravě a zohlednil v ní nové trendy. Zákon tak má nově upravit postupy justičních, ústředních a jiných orgánů v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních a postavení některých subjektů působících v této oblasti. Jeho prostřednictvím má být dosaženo úpravy na jedné straně komplexní a dostatečně podrobné, a na druhé straně přehledné a snadno pochopitelné všem justičním orgánům, ústředním orgánům justiční spolupráce, jakými jsou Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství, ale i dalším orgánům, které se v souladu se svými zákonnými pravomocemi podílejí na justiční spolupráci a trestním řízení vedeném v České republice.

Kromě uvedeného zákona prezident podepsal také s ním související změnový zákon, který bude novelizovat, vedle trestního řádu, v němž bude, mimo jiné, zrušena jeho hlava XXV., další více než desítku zákonů. Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Dohoda o spolupráci mezi ministerstvy spravedlnosti České republiky a Ruské federace(15.04.2013)

Dne 10.4.2013 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 32/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace.

Dohodou založená spolupráce by mezi smluvními stranami měla probíhat především v podobě výměny zkušeností stran tvorby národních zákonů a jiných právních předpisů, výměny delegací úředníků za účelem seznámení se s organizací a činnostmi smluvních stran, organizace a vedení seminářů, přednášek, případových studií a dalších obdobných aktivit za účelem dalšího zlepšení profesního vzdělání a vzdělávání justičních úředníků a jiných odborníků, vzájemné pomoci vzdělávacím institucím při vytváření, organizaci a lektorování mezinárodních právních seminářů a při přípravě a provádění vzdělávacích programů, výměny zkušeností v oblasti zavádění nových informačních technologií justičními orgány, ale také v podobě výměny informací o právních předpisech, praxi při vymáhání práva a o právnické literatuře a jiné publikační činnosti s právnickou tématikou. Zapovězena není ani spolupráce v jiných souvisejících oblastech.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 13.3.2013.

Nové vzory tiskopisů vysvědčení (15.04.2013)

Dne 10.4.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 86/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláškou se především vydávají nové vzory tiskopisů vysvědčení pro základní školy, pro základní školy speciální a pro základní umělecké školy, ale také vysvědčení o maturitní zkoušce. Vyhláška je reakcí na změny v pojetí a v podmínkách konání maturitní zkoušky nastávající s účinností od 1.1.2013 a s tím související změny ve školském zákoně a ve vyhlášce o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, kdy bylo nutné upravit vzory maturitních vysvědčení tak, aby odpovídaly nové struktuře a obsahu maturitní zkoušky. Dle důvodové zprávy se jí, v reakci na změny v pravidlech hodnocení žáků základních škol a základních škol speciálních, rovněž zohledňují potřebné změny ve struktuře, obsahu a formě vysvědčení pro základní školy. Co se vysvědčení základních uměleckých škol týče, tam je reagováno s ohledem na změny v jejich rámcových vzdělávacích programech. Mají-li být alespoň některé změny přiblíženy, lze například u maturitních vysvědčení uvést, že zatímco doposud byly ve společné části maturitní zkoušky stanoveny tři zkušební předměty a dvě úrovně obtížnosti, nově jsou stanoveny povinné zkušební předměty dva a úroveň obtížnosti jediná. V případě vysvědčení základních škol a základních škol speciálních dochází k určitému zjednodušení stávající soustavy vzorů.

Novela vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu (15.04.2013)

Dne 12.4.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 93/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška je projevem transpozice směrnice 2011/97/EU, kterou se mění směrnice 1999/31/ES, o skládkách odpadů, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad. Směrnice o skládkách odpadů byla do českého právního řádu již dříve transponována, a to jednak v podobě zákona o odpadech, jednak prostřednictvím právě novelizované vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Z důvodu doplnění transponované směrnice o skládkách odpadů a také proto, aby byla zachována věcná návaznost na právní úpravu skládek odpadů, musela být příslušná změna transponované směrnice promítnuta do právě novelizované vyhlášky. Konkrétně jde o doplnění definice dočasného skladování kovové rtuti v souladu se směrnicí 2011/97/EU a s nařízením (ES) č. 1102/2008, stanovuje se rovněž, do které skupiny skládek náleží zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti. Definovány jsou také konkrétní podmínky a kritéria pro dočasné skladování kovové rtuti včetně požadavků na zařízení využívaná pro tento účel a kritérií pro přijímání tohoto odpadu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.4.2013.

Novela vyhlášky o seznamu účinných látek (15.04.2013)

Dne 10.4.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 91/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb.

Dle informací předložených Ministerstvem zdravotnictví bylo cílem novely především transponovat do českého právního řádu směrnice 2012/38/EU, 2012/41/EU a 2012/42/EU, kterými se zařazují do přílohy I základní směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh další účinné látky pro použití v biocidních přípravcích. Řádně transponována má být rovněž směrnice 2012/40/EU, kterou se opravuje tato příloha I, a směrnice 2012/43/EU, kterou se mění některá záhlaví v této příloze I. Zohledněny jsou dále směrnice 2013/3/EU, 2013/4/EU, 2013/5/EU, 2013/6/EU a 2013/7/EU.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.4.2013.

Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (15.04.2013)

Dne 10.4.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 88/2013 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů, sdělilo, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1.5.2013 do 30.4.2014 částka 25 101 Kč.

Infodeska.cz