Právní aktuality 9.1.2013 - 16.1.2013


16-01-2013 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal novelu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Dne 11.1.2013 podepsal prezident republiky zákon ze dne 28. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce novelou reaguje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/11 publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 181/2012 Sb., kterým soud jednak zrušil, a to dnem publikace ve Sbírce zákonů, zvláštní úpravu platové základny pro soudce pro roky 2012 – 2014, čímž se výpočet jejich platů dostal do působnosti obecného ustanovení § 3 odst. 3 zákona o platech, jednak s počátkem roku 2013 zrušil i nově stanovenou výši platové základny počítanou jako 2,5násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře v obecné úpravě uvedené právě v tomto § 3 odst. 3. Ustanovení se tímto okamžikem, bez stanovení výše násobku, dle kterého se platová základna počítá, stalo neaplikovatelným. Platová základna bude na základě právě přijaté a prezidentem podepsané novely nově činit, oproti předchozímu a Ústavním soudem zrušenému 2,5násobku, 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.
Přijatá novela se aktuálně omezila pouze na bezodkladného řešení výše platové základny dle § 3 odst. 3 zákona o platech, ze které se v současné době určují platy soudců a zprostředkovaně i platy státních zástupců. Hodnota 2,75násobku byla dle důvodové zprávy zvolena jako kompromis mezi předchozím 2,5násobkem, který Ústavní soud považoval v případě soudců za ústavně nekonformní, a trojnásobkem, návrat k němuž byl také zvažován, ale který byl vzhledem k současné ekonomické situaci a možnostem státního rozpočtu v období, v němž se uplatňují úsporná opatření prakticky u všech skupin obyvatelstva, považován za neúnosný.

Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

16-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohody o výměně informací v daňových záležitostech s vládou Guernsey, Ostrovem Man, San Marinem a Britskými Panenskými ostrovy

Dne 7.1.2013 byly ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněny pod č. 2/2013 Sb.m.s., 3/2013 Sb.m.s. a 4/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech a sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech. Dne 14.1.2013 pak bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 6/2013 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech.

Smlouvami má být mezi smluvními stranami zajištěna spolupráce prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na které se jednotlivé smlouvy vztahují, a to včetně informací, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro stanovení, vyměření a výběr těchto daní, vymáhání daňových pohledávek nebo pro vyšetřování nebo trestní stíhání v daňových záležitostech.

Dohoda s vládou Guernsey vstoupila v platnost dnem 9.7.2012, s Ostrovem Man dnem 18.5.2012, s Republikou San Marino dnem 6.9.2012 a s vládou Britských Panenských ostrovů dnem 19.12.2012, přičemž jejich ustanovení se budou provádět v souladu s jejich příslušnými články o vstupu v platnost.

16-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela nařízení, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 14.1.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 9/2013 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o novelu technického charakteru, přičemž má být jejím prostřednictvím, dle předkladatele, dosaženo takového cílového stavu, kdy bude do Přílohy č. 2 navrácena část B s jejím původním obsahem. Tím má být dosaženo věcného i obsahového souladu se stávajícím textem. Také se mění přípustný hygienický limit pro průměrné minutové počty pohybů drobných svalů ruky a prstů při průměrné směnové hodnotě vynakládaných svalových sil 6 % Fmax dle § 25 odst. 7 novelizované vyhlášky, kde má být nově uvedeno devadesát pohybů za minutu namísto pohybů šedesáti.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.2.2013.

16-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o civilním letectví

Dne 8.1.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 4/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 108/1997 Sb. určuje pro provozovatele všech druhů letišť povinnost zajistit na letištích, vedle dalšího, letištní službu řízení letového provozu (ATC) nebo letištní letovou informační službu (AFIS) a pohotovostní službu známému provozu. Tyto služby, společně s dalšími, spadají do kategorie letových navigačních služeb, přičemž současné předpisy práva EU, konkrétně nařízení EP a Rady č. 550/2004 ve spojení s nařízením Komise č. 1035/2011, pro ně stanoví určité požadavky týkající se například technické a provozní způsobilosti, systémů a postupů pro řízení provozní bezpečnosti a kvality, finanční způsobilosti, pojištění, vlastnické a organizační struktury, lidských zdrojů nebo ochrany před protiprávními činy. Vzhledem k přímé aplikovatelnosti těchto nařízení mají tedy všichni provozovatelé letišť povinnost zajistit tyto služby v rozsahu, který odpovídá požadavkům uvedených evropských nařízení. Dle důvodové zprávy je cílem novely provést takovou změnu stávající české právní úpravy, aby jí byly na jedné straně zohledněny aktuální požadavky práva EU a zachovány relevantní požadavky na bezpečnost včetně možnosti státního dozoru na letištích, ale aby bylo současně zamezeno kladení takových požadavků, jejichž splnění ze strany většiny provozovatelů letišť není v praxi zjevně reálné, a to vzhledem ke skutečnosti, že se často jedná o různé zájmové organizace a sdružení využívající svá letiště primárně pro účely rekreačního a sportovního létání, z čehož vyplývají také omezené finanční, technické, personální a organizační možnosti takových provozovatelů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.1.2013.

16-01-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení MF o emisních podmínkách nových dluhopisů České republiky

Dne 8.1.2013 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 6/2013 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2019, 1,50 %.

Dle sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Státní dluhopis České republiky, 2013–2019, 1,50 %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele a v podobě zaknihovaného cenného papíru. Jmenovitá hodnota dluhopisu byla stanovena ve výši 10.000,- Kč. Datem emise je den 14.1.2013, datem splatnosti pak den 29.10.2019.

Infodeska.cz