Právní aktuality 9.11.2011 - 15.11.2011


14-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela trestního zákona a trestního řádu

Dne 14. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 330/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Přijatý novelizační zákon je projevem implementace některých evropských směrnic, např. o trestněprávní ochraně životního prostředí, o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, o boji proti terorismu a dalších. Dochází např. k přeformulování některých ustanovení stanovících skutkové podstaty trestných činů proti životnímu prostředí, jejichž aplikace se v praxi z důvodu jejich obtížného prokazování ukázala jako problematická. Novela má dále přispět k zefektivnění boje proti korupci úředních osob, týká se také ukládání a výkonu trestu domácího vězení. Vedle toho, v návaznosti na zákonem prováděné změny, doplňuje trestní řád.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2011, s výjimkou jediného ustanovení nabývajícího účinnosti dnem 14. 11. 2011.

14-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Dne 14. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 329/2011 Sb. zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Zákon je součástí tzv. sociální reformy, která má dle důvodové zprávy za cíl především snížit administrativní zátěž pro uživatele služeb, zefektivnit práci orgánů státní správy, dosáhnout maximální možné účelnosti dávek a sociální dávky lépe zacílit. Mezi více než sedmi desítkami právních předpisů nebo jejich částí, které zrušuje, je také zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Vedle toho zákon novelizuje dalších jedenáct zákonů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012, s výjimkou některých ustanovení, které nabývají účinnosti dnem 14. 11. 2011 nebo 1. 1. 2014.

14-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti

Dne 14. 11. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 334/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.

Cílem novely je dosažení souladu seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech, který je součástí vyhlášky o zdravotní způsobilosti, s katalogem činností v bezpečnostních sborech vydaným nařízením vlády č. 104/2005 Sb., a to v podobě novelizované od 1.1.2009 nařízením vlády č. 450/2008 Sb. Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti s novelizovanou podobou katalogu činností v bezpečnostních sborech doposud nekorespondoval, což dle důvodové zprávy způsobovalo při posuzování zdravotní způsobilosti příslušníků k výkonu služby podle nově doplněných činností značné aplikační problémy. Novelou je tak především stanoveno nové znění oddílu II přílohy č. 1 k vyhlášce č. 393/2006 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 11. 2011.

14-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě

Dne 11. 11. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 327/2011 Sb. vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel.

Ministerstvo dopravy vyhlášku, která je projevem transpozice některých směrnic v oblasti námořní plavby, konkrétně směrnice 2002/59/ES, 2009/17/ES, 2009/18/ES, 2009/20/ES a 2011/15/EU, vydalo k provedení § 23a odst. 7, § 24 odst. 3, § 27 odst. 3, § 33 odst. 1 písm. q), § 55g odst. 5 a § 55h odst. 5 zákona o námořní plavbě. Nová právní úprava je směřována na provozovatele, velitele a majitele obchodních námořních lodí, kteří jsou povinni plnit ohlašovací povinnosti v případě námořních nehod nebo kolizí, připlouvaní do a odplutí z námořních přístavů, a ostatní náležitosti týkající se pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodi v námořním zákoně stanovené. Paradoxní je, že v současné době není, alespoň dle důvodové zprávy k vyhlášce, v námořním rejstříku ČR registrována žádná námořní obchodní loď.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

14-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému

Dne 11. 11. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 326/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb.

Prostřednictvím uvedené novelizační vyhlášky má být především dovršena transpozice vybraných ustanovení směrnice 2008/57/ES, o interoperabilitě železničního systému ve Společenství, a jejích novelizačních směrnic 2009/131/ES a 2011/18/EU. Novela také reaguje na zákon č. 134/2011 Sb., který novelizuje zákon o dráhách a na základě kterého je Ministerstvo dopravy nově zmocněno vydat přehled technickoprovozních požadavků na konstrukční provedení kolejového vozidla nezahrnutých v technických specifikacích interoperability. Nové zmocnění je novelou naplněno. Ministerstvo dopravy ve vyhlášce také provádí některé dílčí změny legislativně-technického a terminologického charakteru, jejichž účelem je sjednotit terminologii s terminologií užívanou např. v zákoně o dráhách nebo v nařízení č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. 11. 2011.

11-11-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012

Dne 9. 11. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 325/2011 Sb. sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012.

Ministerstvo zdravotnictví dle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování (např. proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, dětské obrně, spalničkám, příušnicím nebo zarděnkám), pro zvláštní očkování (proti virové hepatitidě B nebo vzteklině) a pro mimořádná očkování (proti virové hepatitidě A) pro rok 2012.

Infodeska.cz