Právní aktuality 9.11.2010 - 15.11.2010


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vláda dle stanoviska Legislativní rady vlády nařízením stanovuje právní základ pro vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu na ocenění udělovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, když určuje, která ocenění je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oprávněno udělovat.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 15. 11. 2010.

15-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření

Dne 15. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 308/2010 Sb. vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření.
Vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví vydána dle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

15-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

Dne 15. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 307/2010 Sb. vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011.

Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí v příloze k vyhlášce stanovilo dle § 20 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2011.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

15-11-2010 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011
Dne 15. 11. 2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 306/2010 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011.

Český statistický úřad v přílohách k vyhlášce stanovuje dle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, Program statistických zjišťování na rok 2011.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

12-11-2010 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal novelu zákona o oběhu osiva a sadby
Dne 10. 11. 2010 podepsal prezident republiky zákon ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla přijata z důvodu transpozice směrnice Rady 2008/90/ES o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce a směrnice Komise 2009/145/ES, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh. Zákonodárce si kladl za cíl uvést národní právní úpravu do plného souladu s touto evropskou právní úpravou.
Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

12-11-2010 ::: Z legislativního procesu: Prezident podepsal novelu zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, a zákona o správních poplatcích
Dne 10. 11. 2010 podepsal prezident republiky zákon ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Přijatá novelizace je projevem implementace nařízení Rady (ES) č. 428/2009 do právního řádu ČR. To nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1334/2000, z důvodu jehož adaptace byl zákon č. 594/2004 Sb. přijat. Na základě nového nařízení došlo mimo dalších změn především k rozšíření kontrol nakládání se zbožím dvojího použití z dosavadní kontroly vývozu a přepravy zboží dvojího užití i na oblast tranzitu a poskytování zprostředkovatelských služeb, změny se dotýkají také podmínek použití Všeobecného vývozního povolení Společenství a národních všeobecných vývozních povolení či formulářů jednotlivých povolení vydávaných podle citovaného nařízení. Na tyto změny nově přijatý zákon reaguje.
Publikaci zákona ve Sbírce zákonů lze očekávat v brzké době.

Infodeska.cz