Právní aktuality 8.3.2012 - 15.3.2012


13-03-2012 ::: Novela Ústavy a přímá volba prezidenta

Dne 12.3.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 71/2012 Sb. ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

Přijatá novela zavádí a do Ústavy zakotvuje tzv. přímou volbu hlavy státu, tedy prezidenta republiky. Záměrem zákonodárce bylo, aby mohl být prezident republiky touto formou zvolen již v příštím roce. Dle důvodové zprávy má tento způsob volby v případě hlavy státu dlouhodobou podporu většiny občanů České republiky a jeho zavedením má být prohloubena účast občanů na správě veřejných věcí. Právní úprava vlastní procedury volby prezidenta, a to včetně rozsahu soudního přezkumu, má být obsažena ve zvláštním zákoně, který je v současné době ve fázi projednávání na půdě Parlamentu.

Ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2012 s výjimkou dvou jeho ustanovení, která nabývají účinnosti dnem 8.3.2013.

13-03-2012 ::: Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Dne 12.3.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 73/2012 Sb. zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Zákon navazuje na několik přímo použitelných předpisů EU (především pak na nařízení EP a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a na nařízení EP a Rady (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky jednak regulovaných látek podle článku 3 odst. 4 nařízení č. 1005/2009, jednak fluorovaných skleníkových plynů.

Dle důvodové zprávy nový zákon v téměř plném rozsahu přebírá dosavadní právní úpravu obsaženou v zákoně o ochraně ovzduší, když je svým věcným obsahem totožný s dosavadním právním stavem a odděluje pouze hlavu III uvedeného zákona do samostatného předpisu v souvislosti s předložením návrhu nového zákona o ochraně ovzduší, který již ochranu ozonové vrstvy ani fluorované skleníkové plyny nemá obsahovat.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.

13-03-2012 ::: Praktické pokyny pro účastníky řízení před Tribunálem

Dne 7.3.2012 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 68, str. 23 - 41, zveřejněny Praktické pokyny pro účastníky řízení před Tribunálem.

Dokument uděluje, a to v zájmu řádného výkonu spravedlnosti, jak uvádí, zástupcům účastníků řízení, ať už jde o advokáty, nebo zmocněnce, praktické pokyny jednak ke způsobu předkládání jejich procesních písemností, jednak k co nejlepší přípravě na jednání před Tribunálem. Pokyny přebírají, vysvětlují a doplňují určitá ustanovení jednacího řádu Tribunálu a mají zástupcům účastníků řízení umožnit vzít v úvahu okolnosti, s nimiž musí daný soud počítat, zejména pak v souvislosti s překlady, interním nakládáním s procesními písemnostmi a tlumočením. Jejich dodržování má zástupcům účastníků řízení jednajícím jako právní zástupci v rámci soudního řízení zajistit, že procesní písemnosti, které podávají, bude Tribunál moci řádně projednat.

Nové praktické pokyny zrušují a nahrazují praktické pokyny pro účastníky řízení ze dne 5.7.2007, ve znění pozdějších změn, které byly publikovány v roce 2007 v Úředním věstníku EU řady L, č. 232.

13-03-2012 ::: Úmluva o kazetové munici

Dne 7.3.2012 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 18/2012 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o kazetové munici.

Úmluva, která byla dne 30.5.2008 přijata v Dublinu a jménem České republiky podepsána dne 3.12.2008 v Oslu, má mimo dalšího především přispět k odstranění zbytků kazetové munice nacházejících se v různých částech světa a k jejich zničení, k uplatňování práv obětí kazetové munice nebo také k poskytnutí pomoci těmto obětem. Její smluvní strany se zavázaly, že nikdy nepoužijí kazetovou munici, nebudou vyvíjet, vyrábět, jinak získávat, skladovat ani si ponechávat kazetovou munici nebo ji přímo nebo nepřímo převádět jiným, ani nebudou nikomu napomáhat, nikoho podporovat ani nutit, aby se zabýval jakoukoliv z těchto činností.

Pro Českou republiku vstoupila úmluva v platnost dnem 1.3.2012, stejným dnem nabyl účinnosti také zákon č. 213/2011 Sb. o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice).
13-03-2012 ::: Dohoda mezi ČR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
Dne 9.3.2012 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 21/2012 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic.
Dohoda byla dne 29.4.2009 v Praze podepsána především za účelem zajištění podpory větší hospodářské spolupráce, zejména pokud jde o investice investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany. Má také podporovat tok kapitálu a technologie a hospodářský rozvoj smluvních stran. Uvedené má přispět k zajištění jednak stabilního rámce pro investování, jednak maximálně účinného využívání hospodářských zdrojů.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 18.3.2012. Stejným okamžikem skončila platnost Dohody mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, která byla podepsána v Ankaře dne 30.4.1992 a vyhlášena pod č. 187/1997 Sb.

Infodeska.cz