Právní aktuality 8.1.2015 - 13.1.2015


Novela zákona o auditorech (13.01.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.12.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 334/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce si, dle důvodové zprávy, klade za cíl zákonem především reagovat na přijetí doplňující legislativy vycházející z evropské směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Jde o akty sekundárního práva EU, a sice o doporučení Komise ze dne 6.5.2008 ohledně externího zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu a o rozhodnutí Komise 2013/280/EU ze dne 11.6.2013 o přiměřenosti příslušných orgánů Spojených států amerických podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.

Důležité jsou i úpravy reagující na praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy po implementaci požadavků dle uvedené směrnice. Tyto změny se týkají například dob uznávacích zkoušek, kvalifikačních zkoušek v rámci Komory auditorů, zápisu do seznamu asistentů auditora, mezinárodních auditorských standardů a standardů vydávaných Komorou auditorů, ale také úpravy sankcí, podmínek dočasného a trvalého zákazu výkonu auditorské činnosti, podmínek výkonu auditorské činnosti osobami z jiných členských států a třetích zemí či podmínek spolupráce Komory auditorů a Rady pro veřejný dohled nad auditem s příslušnými orgány členských zemí a třetích zemí. Novela je také projevem snahy adekvátně reagovat na některé změny v právních předpisech přijaté v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

Veškeré změny mají směřovat ke zvyšování kvality auditu, jeho důvěryhodnosti a přidané hodnoty, kterou obchodní společnosti a mnohé jiné subjekty od auditorů získávají, a ke zvýšení srozumitelnosti právní úpravy v oblasti regulace auditu a právní jistoty dotčených subjektů, to vše při respektování nadnárodního charakteru práva EU. Vychází se z předpokladu, že bezproblémové fungování auditorského trhu a vysoká úroveň kvality práce auditorů přispěje k posílení důvěryhodnosti účetních závěrek ověřených auditorem vůči domácím i zahraničním investorům, což má mít významný pozitivní dopad nejen na podnikatelské prostředí a finanční trhy, ale i na celkovou situaci ve společnosti.

Zákon nabyl účinnosti dnem 13.1.2015.

Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech (13.01.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.12.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 336/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu.

Novela je v první řadě reakcí zákonodárce na dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Díky praktickým poznatkům vyvstala dle důvodové zprávy potřeba zpřesnit některá jeho ustanovení, která se ukázala být interpretačně problematická, a to za účelem posílení prvku jednoznačného výkladu a s tím spojené právní jistoty adresátů právních norem v zákoně obsažených. Změnami se má text zákona normativně vyprecizovat, napravit se mají nepřesnosti, jež mohou znejasňovat výklad předmětné úpravy. Reagováno je rovněž na změny související s evropskou směrnicí o trzích finančních nástrojů (tzv. směrnice MiFID II). Jedná se o komplexní a značně rozsáhlou novelu, jež čítá více než tři stovky novelizačních bodů.

V souvislosti se změnou zákona o investičních společnostech a investičních fondech je aktuálně publikovanou novelou novelizován rovněž zákon o finančním arbitrovi, v jehož případě je jedná o legislativně-technickou úpravu terminologie zavedené v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a dále o změny specifikace rozsahu aktivně legitimovaných osob ve sporech z životního pojištění, rozsahu působnosti finančního arbitra a vymezení pasivně legitimovaných osob v řízení před finančním arbitrem. Novelizace se týká také zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Účelem změny posledního z uvedených právních předpisů je pak, v souladu s požadavky práva EU, zakotvit v činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění se sídlem v České republice zásadu o zamezení nadměrného spoléhání se na ratingy při investování do dluhových nástrojů, a v souvislosti s tím oprávnění dohledového orgánu při výkonu dohledové činnosti nad příslušnými institucemi. Takové opatření má za cíl zvýšit kvalitu investic a tím i ochranu účastníků zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.1.2015, s výjimkou novelizace zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, která byla provedena s účinností ke dni 29.12.2014.

Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (13.01.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.12.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 333/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela byla dle důvodové zprávy přijata s cílem provést v předmětné právní úpravy několik změn, z nichž lze zmínit například stanovení horního limitu na velikost bilanční sumy družstevní záložny, umožnění postupné transformace na banku, úpravu rozdělení zisku, zvýšení příspěvků družstevních záložen do Fondu pojištění vkladů, úpravu předmětu podnikání družstevní záložny v oblasti poskytování úvěrů a co se týče striktního dodržování předmětu členství, nastavení podmínek pro výši členského vkladu či změny týkající se vypořádacího podílu.

Změny mají svůj původ v misi FSAP Mezinárodního měnového fondu, která v roce 2011 provedla hodnocení stability úvěrových institucí v České republice. Co se týče družstevních záložen, dospěla k závěru, že na rozdíl od zahraničí je průměrná velikost družstevních záložen v České republice výrazně větší. Družstevní záložny zde neplní sociální funkci a nefungují na neziskovém principu, ale naopak provozují svou činnost jako ziskově orientované podnikatelské subjekty vlastněné úzkým okruhem osob, čímž přímo konkurují bankám. Mise tak doporučila České republice upravit regulaci sektoru družstevních záložen směrem k jeho dlouhodobé stabilizaci a udržitelnosti. Z těchto doporučení změny také pramení.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.1.2015, s výjimkou některých ustanovení nabývajících účinnosti dnem 1.7.2015 a 1.1.2018.

Zákon o působnosti orgánů Celní správy v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (13.01.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31.12.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 355/2014 Sb. zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Zákon nově upravuje působnost orgánů Celní správy v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví k výkonu opatření v součinnosti s osobou, která je oprávněna vymáhat právo duševního vlastnictví, a k výkonu dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Tato působnost bude vykonávána jak na vnitrostátním trhu, tak při celním dohledu, a to v návaznosti na přímo použitelné evropské nařízení č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.

Především z důvodu adaptace vnitrostátního právního řádu na uvedené evropské nařízení byla nová právní úprava přijímána. Zároveň je jí, dle důvodové zprávy, reagováno na problémy spojené s aplikací ustanovení týkajících se ochrany práv duševního vlastnictví při výkonu dozoru v rámci ochrany spotřebitele, které byly v dosavadní právně aplikační praxi orgánů celní správy identifikovány. Zákonodárce si kladl za cíl novou koncepcí posílit prosazování práv duševního vlastnictví s důrazem na ochranu držitele těchto práv.

Nový zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví. Ten byl, s účinností nového zákona, zrušen, a to včetně svých novel.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.1.2015. Pod č. 356/2014 Sb. pak byl ve Sbírce zákonů publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Ten novelizuje zákon o ochraně spotřebitele a autorský zákon, obojí opět s účinností od 1.1.2015.

Infodeska.cz