Právní aktuality 8.3.2011 - 9.3.2011


09-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o DPH

Dne 8. 3. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 47/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatel v důvodové zprávě uvádí jako základní důvod předložení novelizace nutnost transponovat do právního řádu ČR směrnice účinné od 1. 1. 2011 nebo vstupující v účinnost v průběhu roku 2011 týkající se místa plnění při poskytování služeb, daňových úniků spojených s dovozem zboží a některých ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Další změny mají dle důvodové zprávy souviset např. s možností použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (tzv.“tuzemský reverse-charge”), kromě již používaného režimu pro dodání zlata, nově i při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na poskytnutí stavebních a montážních prací, pro dodání benzinu a nafty a pro dodání šrotu, odpadu, včetně jeho zpracování; prováděny jsou také změny další.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2011 s výjimkami dle jeho čl. III.

09-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod

Dne 8. 3. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 49/2011 Sb. vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod.

Vyhláška vydaná Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství dle § 21 odst. 3 vodního zákona je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 10. 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, do českého právního řádu, když stanoví vymezení útvarů povrchových vod pro účely zjišťování a hodnocení stavu těchto vod a zpracování plánů povodí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2011.

09-03-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení tříd ochrany

Dne 8. 3. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 48/2011 Sb. vyhláška o stanovení tříd ochrany.

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou vydanou dle § 22 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo pět tříd ochrany určených pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek ve smyslu vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. 3. 2011.

Infodeska.cz