Právní aktuality 8.12.2011 - 13.12.2011


21-02-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Dne 18. 2. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 34/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsáhlá novela čítající více než dvě stovky novelizačních bodů byla přijata v návaznosti na nově přijatý zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě, které do českého právního řádu zavádějí terminologicky i obsahově novou právní úpravu zdravotních služeb. Jeho cílem je především zajistit soulad znění zákona o veřejném zdravotním pojištění s těmito nově přijatými zákony.

Vedle zákona o veřejném zdravotním pojištění je novelizován také zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012.

13-12-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě

Dne 8. 12. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), pod č. 373/2011 Sb. zákon o specifických zdravotních službách, pod č. 374/2011 Sb. zákon o zdravotnické záchranné službě a pod č. 375/2011 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

Uvedené zákony mají nahradit dosavadní, dle zákonodárce již překonanou právní úpravu prezentovanou zákonem o péči o zdraví lidu, který byl vydán již v roce 1966 (byť byl od té doby samozřejmě mnohokrát novelizován), zákonem o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních a dalšími předpisy je provádějícími. Zákonodárce v ní spatřoval mnohé nedostatky, když uvádí např. roztříštěnost právní úpravy do mnoha předpisů různé právní síly, které často nebyly obsahově provázané a naopak jsou dnes již po odborné stránce překonané, horší vymahatelnost nároku pacienta a pojištěnce na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění v důsledku odlišné terminologie druhů zdravotní péče v zákoně o péči o zdraví lidu a v zákoně, který upravuje úhradu péče ze zdravotního pojištění, nevyhovující úpravu správních deliktů v dané oblasti, nemožnost zaručit rovné podmínky provozování zdravotnických zařízení pro všechny subjekty nebo nemožnost efektivního postihu v případě porušení právních povinností při provozování zdravotnických zařízení, má však i výhrady další. Všechny tyto nedostatky má nová právní úprava ambici odstranit.

Zákon o zdravotních službách obsahuje obecnou právní úpravu, vymezuje novou terminologii, základní podmínky poskytování zdravotních služeb, postavení státu, poskytovatele zdravotních služeb a pacienta a jejich vzájemné vztahy. Zásadní rozdíl mezi dosavadní a novou právní úpravou má spočívat v úpravě postavení pacienta, kdy oproti dosavadní právní úpravě se má nově pacient stát rovnocenným účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb, přičemž má být kladen důraz na jeho práva a individuální potřeby.

Zákon o specifických zdravotních službách nově upravuje především poskytování specifických zdravotních služeb (a s tím spojený výkon státní správy), mezi které náleží např. asistovaná reprodukce, sterilizace, terapeutická kastrace, testikulární pulpektomie, změna pohlaví transsexuálních pacientů, psychochirurgické výkony, genetická vyšetření, odběry lidské krve a jejích složek či léčba krví nebo jejími složkami. Upraveno je např. také ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena, posudková péče a lékařské posudky, pracovnělékařské služby, posuzování nemocí z povolání, lékařské ozáření a klinické audity nebo ochranné léčení.

Zákon o zdravotnické záchranné službě pak nově upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti jejího poskytovatele, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Nakonec poslední zákon, publikovaný pod č. 375/2011 Sb., novelizuje dvanáct desítek dalších zákonů, které bylo potřeba v souvislosti s přijetím předchozích zákonů novelizovat.

13-12-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákoníku práce

Dne 6. 12. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 365/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jedná se o novelu vskutku rozsáhlou, obsahující více než tři stovky novelizačních bodů. Jako první z cílů, jichž má být přijatou novelou dosaženo, je v důvodové zprávě uváděna adekvátní reakce na nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 116/2008 Sb. spočívající v promítnutí do zákoníku práce i formálně podpůrné působnosti občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Konkrétně v § 4 bude nově výslovně stanoveno, že pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a v případě, že jej nelze použít, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Základní zásady pracovněprávních vztahů budou také nově výslovně vyjmenovány. Dalšími z cílů v důvodové zprávě uváděných je realizace výraznějšího akcentu obecného principu autonomie vůle účastníků základního pracovněprávního vztahu, tedy zaměstnavatele a zaměstnance, při zachování nezbytné míry ochrany zaměstnance, či reakce na Programové prohlášení vlády ČR ze 4. 8. 2010. Vedle toho jsou novelou prováděny další změny drobnějšího charakteru, které dosud realizovány nebyly, nicméně zákonodárce je považuje za potřebné.

Vedle zákoníku práce je zákonem přímo novelizováno dalších jedenáct zákonů, mezi nimi např. zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o vysokých školách, zákon o zaměstnanosti a další.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

13-12-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV

Dne 6. 12. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 364/2011 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zákon byl schválen v souvislosti s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 55/10, který byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 80/2011 Sb. a kterým byl uplynutím dne 31. 12. 2011 zrušen zákon č. 347/2010 Sb. Tento zákon přijatý v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu na rok 2011 prováděl řadu úsporných opatření směřujících ke snížení deficitu státního rozpočtu, přičemž opatření v něm obsažená měla být trvalého charakteru. Ústavní soud však zákon z důvodu procedurálního pochybení parlamentní většiny dosahujícího ústavní relevance, jak v odůvodnění nálezu uvedl, zrušil. Účinnost derogačního výroku nálezu ale stanovil až uplynutím dne 31. 12. 2011, čímž poskytl zákonodárci čas k přijetí obdobné právní úpravy ústavně konformní cestou. Právě publikovaný zákon tedy provádí úsporná opatření, která již jednou přijata byla a následně byla uvedeným nálezem zrušena, znovu tak, aby byla součástí právního řádu kontinuálně, tedy i v roce 2012 a v letech následujících. Oproti předchozímu znění však samozřejmě k určitým dílčím změnám vyplývajícím především ze skutečnosti, že některá dotčená ustanovení byla v uplynulém období dále novelizována, došlo.

Zákon přímo novelizuje celkem sedmnáct zákonů, mezi nimi např. zákon o nemocenském pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákoník práce, zákon o státní sociální podpoře nebo zákon o zaměstnanosti.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

13-12-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Dne 6. 12. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 376/2011 Sb. vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zdravotnictví k provedení zmocnění dle § 39a odst. 3, § 39b odst. 14, § 39c odst. 11, § 39d odst. 6 a 7 a § 39f odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 92/2008 Sb., o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. 12. 2011.

Infodeska.cz