Právní aktuality 7.2.2013 - 12.2.2013


12-02-2013 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017

Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 12-29, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15.1.2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017.

Nařízením je stanoven programový rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, hlavní oblasti a cíle akcí plánovaných na období let 2013 až 2017, a to vše v souladu s články 13 a 14 nařízení (ES) č. 223/2009. Vytváří se jím evropský statistický program na období let 2013 až 2017, který má dle úvodních ustanovení nařízení představovat přidanou hodnotu spočívající v tom, že bude zaručeno, že se evropská statistika soustředí na informace nutné k navrhování, provádění, sledování a hodnocení politik EU. Vedle toho má přispívat k účinnému využívání zdrojů tím, že podporuje akce, které důležitým způsobem přispívají k vývoji, vypracovávání a šíření harmonizovaných, srovnatelných, spolehlivých, uživatelsky přívětivých a dostupných statistických informací na základě jednotných norem a společných kritérií kvality stanovených v platném Kodexu evropské statistiky. Spolehlivé empirické údaje a statistiky jsou totiž považovány za mající zcela zásadní význam pro měření dosaženého pokroku a vyhodnocení účinnosti politik a programů EU.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 9.2.2013.

12-02-2013 ::: Z Úředního věstníku EU: Nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

Dne 9.2.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 39, str. 1-11, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15.1.2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Nařízení stanoví harmonizovaná pravidla týkající se zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s cílem omezit jejich dostupnost pro širokou veřejnost a zajistit náležité oznamování podezřelých transakcí v rámci celého dodavatelského řetězce. Nařízení je jedním z opatření, které bylo na úrovni Unie přijato na základě doporučení Stálého výboru pro prekurzory zřízeného Komisí v roce 2008 v rámci politiky zvýšení zabezpečení výbušnin a ochrany proti páchání teroristických útoků. Některé členské státy již právní a správní předpisy týkající se uvádění na trh, zpřístupňování nebo držení některých prekurzorů výbušnin přijaly. Nyní příslušné orgány dospěly k závěru, že se tyto právní a správní předpisy od sebe vzájemně liší a mohou představovat překážky obchodu v rámci EU. Měly by tedy být harmonizovány, a to proto, aby se zlepšil volný pohyb chemických látek a směsí na vnitřním trhu, aby se v největší možné míře zamezilo narušování hospodářské soutěže a aby zároveň byla zajištěna vysoká úroveň ochrany bezpečnosti široké veřejnosti.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 1.3.2013.

12-02-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty

Dne 8.2.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 29/2013 Sb. vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 461/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Ministerstvo vnitra ve vyhlášce vydané podle § 182 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, nově stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty typu „A“, „B“ nebo „C“, a dále seznam dalších zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty typu „A“, tedy typu určeného pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál. Nová vyhláška je dle své důvodové zprávy projevem snahy řešit obtíže v oblasti ekonomické migrace pramenící z nedostatku kvalifikovaných pracovníků v určitých oblastech na českém trhu práce, na které v poslední době poukazovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jako jedno z opatření, jež má pomoci popsaný problém řešit, bylo v rámci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012-2020 navrženo rozšíření počtu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, a to především s důrazem na větší využívání institutu zelených karet zejména typu „A“ pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál. Počet dosavadních 12 zemí je novou vyhláškou značně rozšířen.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.2.2013.

12-02-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

Dne 6.2.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 28/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími.

Na základě zmocnění uvedeného v § 5 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou seznam právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími. Aktuálně účinná vyhláška byla publikována pod č. 243/2009 Sb., přičemž je právě vydanou vyhláškou novelizována, respektive v ní obsažený výše uvedený seznam je Ministerstvem zdravotnictví nově stanoven.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.2.2013.

12-02-2013 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Dne 6.2.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 27/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení novelizace bylo dle důvodové zprávy nutné především z důvodu nastalé potřeby upravit jednotlivé položky sazebníku tak, aby výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským na úseku zvláštních právních předpisů odpovídala nákladům na tuto činnost skutečně vynaloženým. Novelizace má být také nezbytná pro proces transformace tohoto ústavu a jeho sloučení se Státní rostlinolékařskou správou, kdy je požadováno reálné vyčíslení nákladů na jednotlivé dílčí činnosti a úkony. Fakticky novela předkládá nové znění přílohy č. 1 a přílohy č. 3 novelizované vyhlášky, několik změn je prováděno také v její příloze č. 2. Zohledňuje zejména technický pokrok v oblasti instrumentální analýzy a interní kontrolu kvality práce v laboratořích, rozšiřuje také právní úpravu o nové postupy laboratorního zkoušení, které byly v Národní referenční laboratoři ústavu zavedeny v souladu s požadavky legislativy a novelizace příslušných norem zohledňujících právě technický pokrok. Některé změny rovněž souvisí se změnou výpočtu odpisů přístrojů či nákladů na chemikálie. Struktura sazebníku, v němž doposud nebyly některé úkony vyčísleny, se mění, zohledněny jsou také nové zkoušky reflektující technický pokrok v oboru, které jsou nyní nově požadovány evropskou legislativou. Tyto změny jsou významné především v oblasti zkoušení krmiv a hnojiv, kde byla zavedena celá řada nových parametrů zkoušení (týká se to například růstových stimulátorů, mykotoxinů, organických cizorodých látek a podobně).

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2013.

Infodeska.cz