Právní aktuality 7.2.2012 - 13.2.2012


10-02-2012 ::: Vyhláška o dispenzární péči

Dne 7.2.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 39/2012 Sb. vyhláška o dispenzární péči.

Nová vyhláška vydaná Ministerstvem zdravotnictví k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona o zdravotních službách stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí prováděných prohlídek a okruhy poskytovatelů, kteří tuto péči provádějí. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

10-02-2012 ::: Nařízení o statistickém vykazování silniční přepravy zboží

Dne 3.2.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 32, str. 1-18, zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18.1.2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (přepracované znění).

Nové nařízení bylo přijato poté, co bylo seznáno, že dosavadní nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží je potřeba vzhledem k několika podstatným změnám, kterých v průběhu své platnosti doznalo, přepracovat. Byla tím sledována především přehlednost a srozumitelnost právní úpravy. Potřeba úpravy dané problematiky vychází z předpokladu, že by Komise pro provádění úkolů jí svěřených v souvislosti se společnou dopravní politikou měla mít k dispozici srovnatelné, spolehlivé, harmonizované, pravidelné a úplné statistické údaje jednak o rozsahu a vývoji silniční přepravy zboží prováděné vozidly registrovanými k provozu v Unii, jednak o míře využívání vozidel tuto přepravu provádějících.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 23.2.2012 a zrušuje uvedené nařízení (ES) č. 1172/98.

10-02-2012 ::: Nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Dne 1.2.2012 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 29, str. 13-32, zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31.1.2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty.

Nařízení stanoví prováděcí pravidla k článkům 14, 32, 48, 49 a čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty. To bylo přijato s cílem zlepšit a doplnit dosavadní nástroje pro boj proti podvodům v oblasti DPH, a nahradilo tak dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením Rady (ES) č. 1798/2003.

Konkrétně jsou v nařízení podrobněji upraveny např. kategorie a podkategorie informací určených k výměně bez předchozí žádosti, oznámení o neúčasti na výměně informací bez předchozí žádosti, četnost předávání informací, předávání sdělovaných informací, informace pro osoby povinné k dani, výměna informací a výměna popisu podnikatelské činnosti v rámci vrácení DPH, oznámení aktů a rozhodnutí týkajících se vrácení DPH, statistické údaje či sdělování vnitrostátních předpisů používaných v oblasti působnosti tohoto nařízení.

Nařízením se zrušují nařízení (ES) č. 1925/2004 a č. 1174/2009. Platnosti nařízení nabývá dnem 21.2.2012.

Infodeska.cz