Právní aktuality 7.12.2012 - 10.12.2012


10-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o spotřebních daních

Dne 27.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 407/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon o spotřebních daních je právě publikovanou novelou měněn v bezmála 200 novelizačních bodech. Změny se dotýkají například zajištění daně, pravomocí správce daně, ustanovení o dani z minerálních olejů, dani z lihu, dani z piva či dani z vína a meziproduktů, ale i mnoha ustanovení dalších. Mění se také sazby daně z tabákových výrobků, zcela nově zní část šestá o správních deliktech.

Vedle zákona o spotřebních daních je novelizována více než desítka dalších zákonů, mezi nimi třeba zákon o České obchodní inspekci, živnostenský zákon, zákon o komoditních burzách, zákon o investičních pobídkách, zákon o Finanční správě České republiky, zákon o Celní správě České republiky, ale i zákony další.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2013.

10-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Dne 27.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 406/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě tohoto novelizačního zákona má být dosaženo takové právní úpravy rozhlasového a televizního vysílání, která by umožnila eliminovat zvýšenou hlasitost reklam oproti ostatním částem televizního vysílání. Tento jev je vnímán negativně nejen v rámci České republiky, ale celosvětově. Prozatím však neexistoval žádný nástroj, kterým by bylo možné autoritativně zasahovat v případě, kdy je v televizním vysílání výrazně zvýšená hlasitost reklamy oproti ostatním částem vysílání, neboť provozovatelům televizního vysílání doposud není uložena žádná specifická povinnost udržovat stejnou úroveň hlasitosti u všech částí vysílání. V důsledku toho ani není definována žádná skutková podstata správního deliktu, která by zvýšenou hlasitost reklamy oproti ostatním částem vysílání postihovala. Zákon je reflexí na časté stížnosti a podněty diváků a má tuto situaci změnit. Nová právní úprava je dle důvodové zprávy založena na porovnání zvukové intenzity reklamy a ostatních částí vysílání před a po reklamě tak, aby byla odstraněna osobou sledující televizní vysílání vnímaná disproporce v intenzitě zvuku. Protože budou při praktické aplikaci hrát roli technické aspekty měření zvukové intenzity, je stanovena povinnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání určit prováděcím právním předpisem další podrobnosti.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.6.2013.

10-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o vyvlastnění, zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Dne 27.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 405/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.

Zákon o vyvlastnění nebyl od svého přijetí až do poloviny tohoto roku novelizován, jen v roce 2009 vedla nutnost řešit specifické problémy staveb dopravní infrastruktury k přijetí speciální úpravy v podobě zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Obecná úprava vyvlastnění, která se i v těchto případech aplikovala, byla totiž shledána za překážku v přípravě dopravních staveb, vodních děl a energetických sítí. Po více než pěti letech účinnosti však zákonodárce na základě zkušeností z uplatňování zákonů dospěl k závěru, že zde existují problémy, které nelze řešit pouhým výkladem ani metodickým působením Ministerstva pro místní rozvoj. Právě publikovaný zákon má dle důvodové zprávy ambici upřesnit základní podmínky pro vyvlastnění, kdy má být více akcentován pokus získat potřebná práva dohodou, k čemuž je podrobněji upraven postup vyvlastnitele ještě před podáním žádosti o vyvlastnění, ale také přispět k řešení současných problémů při stanovení výše náhrady za vyvlastnění a při projednávání vyvlastnění v řízení před soudem, kdy má být zajištěn nejvyšší možný stupeň ochrany subjektu, kterého má vyvlastnění postihnout.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.2.2013.

10-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela občanského soudního řádu

Dne 27.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 404/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Novelou si zákonodárce kladl za cíl odstranit ty problémy justice, které v současné době považuje za nejpalčivější, a tím přispět k zefektivnění občanského soudního řízení. Má jí být posílena elektronizace justice v civilním řízení, provedena koncepční změna právní úpravy nedobrovolných hospitalizací, posílena procesní práva nezletilých dětí a státních příslušníků třetích zemí v občanském soudním řízení či změněna úprava obnovy řízení před Ústavním soudem v případech, kdy Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí konstatoval porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a to tak, aby Ústavní soud mohl na návrh v rámci obnovy řízení změnit svoje původní rozhodnutí i v jiných, než jen trestních věcech; tato změna se týká zákona o Ústavním soudu. Především však dochází k zásadní změně v právní úpravě institutu dovolání, jejímž cílem je jednak vyřešit neúnosné zatížení Nejvyššího soudu, jednak posílit jeho roli jako sjednotitele judikatury. Změna také reflektuje nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, kterým bylo uplynutím dne 31. 12. 2012 zrušeno stávající ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) pro jeho nepředvídatelnost. Novela má rovněž vyřešit další nectnost dosavadní právní úpravy, kterou vytkl ve svém nálezu ze dne 16.10.2012, sp. zn. Pl. ÚS 16/12, Ústavní soud a která spočívá v dle Ústavního soudu nedostatečné lhůtě k zaplacení nebo k podání námitek v případě vydání směnečného nebo šekového platebního rozkazu dle § 175 odst. 1 občanského soudního řádu.

Vedle občanského soudního řádu je novelizován rovněž zákon o Ústavním soudu a zákon o soudních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

10-12-2012 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření

Dne 27.11.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 403/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony.

Zákon v rámci III. pilíře penzijního systému vytváří mechanismus dávek, tzv. předdůchodů, které při splnění zákonných parametrů umožní osobám ve věku blízkém důchodovému věku řešit finanční zabezpečení v případě tíživé životní situace. Dle důvodové zprávy je jeho cílem zabezpečit, aby osoby ve věku blízkém věku důchodovému měly možnost čerpat penze ze systému doplňkového penzijního spoření ještě před dosažením důchodového věku, tedy v období, které pro ně může být obtížné z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň má být zajištěno, aby pobírání těchto dávek nemělo dopad na výši důchodových nároků z průběžného I. pilíře a na veřejné zdravotní pojištění těchto osob.
Společně se zákonem o doplňkovém penzijním spoření je novelizován také zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o daních z příjmů, zákon o důchodovém pojištění a zákon o veřejném zdravotním pojištění.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

Infodeska.cz