Právní aktuality 7.1.2014 - 14.1.2014


Novela vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (14.01.2014)

Dne 31.12.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 473/2013 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Potřeba vyhlášku novelizovat byla vyvolána jednak rekodifikací soukromého práva, jež k 1.1. tohoto roku nabyla účinnosti, jednak jsou danou novelou implementována některá ustanovení evropské směrnice č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Také jí má být učiněno zadost co se zajištění požadavků Českého statistického úřadu na vykazování předfinancování transferů týče. Ty mají souvislost s evropským nařízením č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii a s jeho doplňkem – Manuálem na vládní deficit a dluh, ale také s článkem 8 nařízení 479/2009 o použití protokolu o postupu při nadměrném schodku. Ambicí rovněž bylo v nezbytné míře upravit některá ustanovení vyhlášky tak, aby byla zajištěna lepší struktura informací v účetních závěrkách vybraných účetních jednotek pro jejich uživatele a zpřesněna doposud užívaná terminologie zejména v případě obsahových vymezení jednotlivých položek účetních výkazů, a to za účelem zvýšení právní jistoty účetních jednotek. Rozsah změn je nemalý, o čemž svědčí počet bezmála šestnácti desítek novelizačních bodů.

Vyhláška nabyla účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.1.2014.

Novela zákona o ochraně spotřebitele (14.01.2014)

Dne 31.12.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 476/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy je snahou prostřednictvím novelizované právní úpravy zabránit zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů ze strany neseriózních podnikatelů v průběhu tzv. předváděcích akcí, kdy jsou spotřebitelé zváni na různé zájezdy či jiné tematické akce, během nichž jim jsou nabízeny a zpravidla pod nátlakem či za použití různých klamavých obchodních triků prodávány výrobky, které bývají oproti srovnatelným výrobkům nabízeným v kamenných obchodech několikanásobně předražené a často nedosahují požadované či inzerované kvality. Navíc při prodeji používají uvedení podnikatelé nejrůznější nátlakové praktiky, které zejména v seniorech vyvolávají pocit závazku či vděčnosti, a ti pak koupí výrobky, které by jinak nikdy nekoupili. Nezřídka se také stává, že jsou účastníci takových akcí vystaveni výhrůžkám a jiným formám psychického nátlaku, zaznamenán byl i fyzický útok. Takové nekalé obchodní praktiky, jejichž užívání se má na základě kontrolní činnosti České obchodní inspekce za prokázané, jsou zákonem o ochraně spotřebitele zakázány. Navzdory prováděným kontrolám a ukládaným sankcím se však stále nedařilo některým nekalým praktikám účinně zamezovat. A právě aktuálně publikovaná novela má pomoci současnou situaci vylepšit.

Zlepšení má být dosaženo především tím, že příslušný dozorový orgán, kterým je zmíněná Česká obchodní inspekce, získá informace o tom, kdy a kde se předváděcí akce koná a co je předmětem nabídky. Na základě této informace bude mít možnost účinněji zkontrolovat řádný průběh akce. Proto je nově stanovena například povinnost příslušného prodávajícího na organizované akci oznámit České obchodní inspekci datum, časový harmonogram a místo konání organizované akce, identifikovat výrobek nebo službu, které budou propagovány, nabízeny, prodávány nebo poskytovány, a připojit kopii pozvání k účasti na takové organizované akci, které musí nově splňovat určité zákonem dané náležitosti. Je zde tedy nově zavedena ohlašovací povinnost prodávajících, kteří realizují organizované akce popsaného typu, a stanoveny náležitostí pozvání k účasti na takové akci. Porušení stanovených povinností je chápáno jako správní delikt, za který může být uložena pokuta v řádech až milionů korun. Zákonodárce má ambici aktuální novelou napomoci k zefektivnění kontrol v tomto segmentu podnikání a přispět tak ke kultivaci tržního prostředí.

Zákon nabývá účinnosti dnem 15.1.2013.

Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů(14.01.2014)

Dne 31.12.2013 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 474/2013 Sb. vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů.

Vyhláška vydaná k provedení § 132 odst. 5 a § 139 odst. 11 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, § 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření, § 70 odst. 8, § 112 odst. 4 a § 148 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření a podle § 352 odst. 4, § 379 odst. 4 a § 565 odst. 3 zákona o investičních společnostech a investičních fondech nahrazuje dosavadní právní úpravu dané problematiky prezentovanou vyhláškou č. 414/2004 Sb., o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

V podrobnostech je nově upraven způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny likvidátora penzijní společnosti, investiční společnosti a investičního fondu s právní osobností jmenovaného Českou národní bankou nebo jmenovaného soudem na návrh České národní banky, nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti, samosprávného fondu kolektivního investování, obchodníka s cennými papíry, který není bankou, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice, organizátora regulovaného trhu a centrálního depozitáře, ale také insolvenčního správce penzijní společnosti, obchodníka s cennými papíry, obhospodařovatele podílového fondu, a toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce při úpadku obhospodařovatele podílového fondu. Stanoven je rovněž způsob určení výše a výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce a zahraničního insolvenčního správce uvedených výše.

Dle České národní banky dochází ke změně předmětné právní úpravy především v souvislosti s novým zákonem o investičních společnostech a investičních fondech publikovaným ve Sbírce zákonů v srpnu loňského roku pod č. 240/2013 Sb., který zrušil dosavadní zákon o kolektivním investování. Ačkoliv ve věcech odměňování uvedených osob zákon předpokládá určitou kontinuitu s předchozí právní úpravou, přesto měla Česká národní banka dle důvodové zprávy za to, že není vhodné nechat jej ani v tomto ohledu zcela bez reakce.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.1.2014.

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 (14.01.2014)

Dne 31.12.2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 475/2013 Sb. zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Zákon o státním rozpočtu, který je základním dokumentem finanční a rozpočtové politiky vlády České republiky, počítá na rok 2014 s celkovými příjmy ve výši 1 099 307 508 965 Kč, celkové výdaje pak mají činit 1 211 307 508 965 Kč. Schodek státního rozpočtu byl schválen ve výši 112 mld. Kč a má být tradičně vypořádán zvýšením stavu státních dluhopisů a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv. Vedle toho je novým zákonem rovněž novelizován zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2013.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.1.2014, výjimkou je jeho část novelizující zákon o státním rozpočtu na předchozí rok 2013, která nabyla účinnosti dnem 31.12.2013.

Infodeska.cz