Právní aktuality 7.1.2012 - 20.1.2012


20-01-2012 ::: Sdělení MF o emisních podmínkách nového dluhopisu České republiky

Dne 20.1.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 23/2012 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012–2017, VAR %.

Dle sdělení vydává Česká republika zastoupená Ministerstvem financí státní dluhopisy pojmenované Dluhopis České republiky, 2012–2017, VAR %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě cenného papíru na doručitele, v podobě zaknihovaného cenného papíru, jmenovitá hodnota dluhopisu pak byla stanovena ve výši 10.000,- Kč. Datem emise je den 23.1.2012, datem splatnosti pak den 23.7.2017.

20-01-2012 ::: Novela vyhlášky o technických požadavcích na stavby

Dne 20.1.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 20/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Jednotlivé novelizační body, k jejichž formulaci Ministerstvo pro místní rozvoj přistoupilo, se týkají např. základních pojmů, se kterými vyhláška pracuje, ustanovení o osvětlení, větrání a vytápění, o proslunění, o ochraně proti hluku a vibracím, o stropech, o výplních otvorů, o připojení staveb k distribučním sítím, vnitřních silnoproudých rozvodech a vnitřních rozvodech sítí elektronických komunikací, o stavbách ubytovacích zařízení, o garážích či o stavbách pro hospodářská zvířata. Zpodrobňuje se právní úprava týkající se staveb pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2012.

17-01-2012 ::: Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Dne 17.1.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 19/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákonodárce se novelou snaží reagovat na situaci, kdy na jedné straně uznává, že rozhodčí řízení jakožto jedna z možností alternativního řešení sporů velmi dobře funguje při řešení sporů obchodních, na straně druhé však dle důvodové zprávy vnímá, že se lze v poslední době setkat s problémy týkajícími se především oblasti sporů spotřebitelských, když rozhodčí řízení není na řešení těchto sporů primárně nastaveno. Uvádí, že oblast ochrany spotřebitele je právní odvětví, na které stávající zákon o rozhodčím řízení doposud vůbec nereagoval, trendy ochrany spotřebitele nebyly do zákona o rozhodčím řízení prozatím nijak promítnuty. Přijatou novelou se snaží nastavit v zákoně o rozhodčím řízení konkrétní mechanismy ochrany spotřebitele v případě, že ten je jednou ze smluvních stran právního vztahu, na jehož základě může v rozhodčím řízení řešený spor vzniknout. Propříště má být respektováno jeho postavení jakožto slabší strany, čímž má být pokud možno zabráněno zneužívání rozhodčího řízení. Základním prostředkem ochrany spotřebitele se má stát důraz na jeho informovanost, jsou zde však i novinky další.

Vedle toho má novela ambici vypořádat se také s některými dalšími obtížemi, které již s ochranou spotřebitele nesouvisí. Takovými jsou např. potíže s rozhodováním o zproštění mlčenlivosti rozhodce či výkladové nejasnosti v problematice stálých rozhodčích soudů stran otázky, jaký subjekt může být vlastně za stálý rozhodčí soud považován. Obecně má novela přispět k obnovení důvěryhodnosti rozhodčího řízení, kterou dle zákonodárce díky některým případům jeho zneužití při řešení sporů ze spotřebitelských smluv v dnešní době ztrácí.

Novelizován je také zákon o soudních poplatcích, zákon o správních poplatcích a zákon o elektronických komunikacích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2012.

17-01-2012 ::: Nový zákon o Celní správě ČR

Dne 17.1.2012 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 17/2012 Sb. zákon o Celní správě České republiky.
Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, který se včetně jeho novel s účinností nového zákona zrušuje.

Zákonodárce na základě mapování procesů a z provedených analýz, jak uvádí v důvodové zprávě, dospěl k závěru, že je nezbytné celní správu nově organizačně uspořádat. Nový zákon tedy znamená především přechod z organizační struktury celní správy, která je v současné době tvořena třístupňovou soustavou orgánů, na dvoustupňový systém řízení, kdy boudou orgány Celní správy ČR prezentovány jednak Generálním ředitelstvím cel, jednak jemu podřízenými celními úřady. Přechodem na dvoustupňový systém, kdy dochází k vypuštění středního článku odpovídajícího doposud celním ředitelstvím, má být dosaženo takového systému řízení, jenž umožní pružně reagovat na požadavky a potřeby podnikatelského prostředí a zároveň zajistí průběžné zvyšování efektivnosti fungování celní správy. Systém má být funkční bez ohledu na rozsah a typ kompetencí, které bude celní správa zabezpečovat, a má zároveň umožnit budoucí flexibilitu při případném přebírání kompetencí nových.

Vedle nového zákona o Celní správě ČR byl přijat a pod č. 18/2012 Sb. publikován také zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR. Ten novelizuje bezmála pět desítek právních předpisů, mezi nimi např. celní zákon či zákon o spotřebních daních. Také se zákonem č. 17/2012 Sb. zrušuje vyhláška č. 179/2011 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy České republiky, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy České republiky.

Oba zákony nabývají účinnosti dnem 1.1.2013.

17-01-2012 ::: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Dne 17.1.2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 16/2012 Sb. vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených
technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství, která byla započata přijetím novely zákona o dráhách publikované pod č. 134/2011 Sb. a kterou nyní dokončuje. Vedle toho navazuje na přímo použitelné nařízení Komise č. 36/2010 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího. Základním cílem, který má být v rámci EU naplněn, je sjednotit certifikaci strojvedoucích obsluhujících vlaky na území EU.

Ministerstvo dopravy tedy vyhláškou nově upravuje minimální stupeň dosaženého vzdělání, rozsah a obsah základních obecných znalostí, dovedností a postupů nezbytných pro řízení drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky, formální a obsahové náležitosti protokolu o výsledku zkoušky, počet členů komise, požadavky na členy komise a rozsah a obsah školení žadatelů o vydání licence strojvedoucího, dále pak rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a postupů, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky a rozsah a obsah školení žadatelů o vydání osvědčení strojvedoucího, podmínky věku a vzdělání, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek žadatelů o vydání průkazu způsobilosti, a nakonec rozsah odborných znalostí a způsob ověřování těchto znalostí u osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.

Vedle toho je novelizována vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 17.1.2012.

16-01-2012 ::: Novely prováděcích nařízení k trestnímu zákoníku

Dne 5.1.2012 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 2/2012 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, pod č. 3/2012 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, a pod č. 4/2012 Sb. pak nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.

Vláda se rozhodla daná nařízení novelizovat poté, co vyhodnotila jejich dosavadní aplikaci.

Všechna tři nařízení vlády nabývají účinnosti dnem 5.1.2012.

16-01-2012 ::: Novela zákona o zaměstnanosti

Dne 5.1.2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 1/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí do českého právního řádu, jíž byla Česká republika povinna zrealizovat. Zákonodárce novelou provádí úmysl zakázat zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, čímž má být přispěno k boji proti nedovolenému přistěhovalectví. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou pak sankce a opatření, jež mají být uplatňovány vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují.
Vedle zákona o zaměstnanosti je novelizován také zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o veřejných zakázkách a zákon o nemocenském pojištění.

Zákon nabývá účinnosti dne 5.1.2012.

Infodeska.cz