Právní aktuality 7.6.2011- 13.6.2011


14-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Dne 13. 6. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 155/2011 Sb. vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví podle § 34 odst. 1 vodního zákona stanoví obsah a způsob sestavení profilu povrchových vod využívaných ke koupání, podmínky jeho přezkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání podkladů správcům povodí, když do českého právního řádu zapracovává čl. 6 a Přílohu III směrnice EP a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

Ke 13. 6. 2011 pak dochází na základě nové vyhlášky č. 157/2011 Sb. ke zrušení vyhlášky č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, a to včetně jejích novelizačních vyhlášek č. 168/2006 Sb. a 152/2008 Sb.

14-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Vyhláška o vojenské letecké technice

Dne 13. 6. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 154/2011 Sb. vyhláška o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice).

Vyhláškou vydanou podle § 2 odst. 10 písm. c) a § 35p zákona o ozbrojených silách Ministerstvo obrany stanovilo druhy a kategorie výrobků vojenské letecké techniky, kategorie vojenských letadlových částí a kategorie vojenských leteckých pozemních zařízení a dále blíže určilo určenou vojenskou leteckou techniku, vojenský letecký rejstřík ČR, schvalování typu vojenské letecké techniky, kontrolu způsobilosti vojenské letecké techniky, provoz vojenského letadla a určeného leteckého pozemního zařízení a nakonec výuku a výcvik.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

14-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Platnost Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů byla ukončena

Dne 10. 6. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 55/2011 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů.

Sdělením je podávána informace, že na základě přijetí Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2009/917/SVV ze dne 30. 11. 2009 o používání informačních technologií pro celní účely byla dne 26. 5. 2011 ukončena platnost Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely přijaté v Bruselu dne 26. července 1995 a vyhlášené pod č. 19/2006 Sb. m. s. a jejích protokolů vyhlášených pod č. 20/2006 Sb. m. s., 58/2008 Sb. m. s. a 59/2008 Sb. m. s.

14-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv: Dohoda mezi ministerstvy obrany ČR a Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Dne 10. 6. 2011 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 54/2011 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Účelem dohody podepsané dne 12. 5. 2011 v Levoči je stanovit formy, zásady a pravidla spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vojenské geografie jakožto vědeckých, výzkumných a vývojových, výrobních a podpůrných aktivit v ozbrojených silách nebo v jejich prospěch v oblastech, jakými jsou geodezie a geofyzika, geografie, topografie, kartografie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, geografické informační systémy a kartoreprodukce, a v dalších oblastech souvisejících s údaji o povrchu Země a jejich vlivu na bojové aktivity.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 12. 5. 2011.

07-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Dne 7. 6. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 153/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě přijaté novely má být dle důvodové zprávy posílen kontrolní vliv státu na Českou komoru architektů a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to prostřednictvím účasti zástupců státu v autorizační radě komor jakožto orgánu majícím komplexní a zásadní vliv na dodržování zákonnosti a kvality autorizační agendy, která je přeneseným výkonem státní správy na úseku kontroly vstupu do povolání projektanta a stavbyvedoucího.
Zákon nabývá účinnosti dnem 7. 6. 2011.

07-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o pozemních komunikacích

Dne 7. 6. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 152/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela dle důvodové zprávy představuje transpozici směrnice EP a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury do českého právního řádu. Vedle toho má upravit vnitrostátní pravidla pro zpoplatnění užívání pozemních komunikací, když vychází z dlouhodobé odborné diskuze a vyhodnocení zkušeností z praxe.

Vedle zákona o pozemních komunikacích je novelizován rovněž zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon o správních poplatcích a živnostenský zákon.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

07-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o Policii ČR a dalších souvisejících zákonů

Dne 7. 6. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 150/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákonodárce dle důvodové zprávy přijetím novely sledoval především řádnou implementaci rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech do českého právního řádu a stejně tak uvedení českého právního řádu do souladu s požadavky čl. 33 odst. 2 směrnice EP a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Novela má také přispět ke zvýšení ochrany osobních údajů zpracovávaných Vojenskou policií, vedle toho má rovněž odstranit některé stávající legislativně-technické nedostatky.

Zákon nabývá účinnosti dnem 22. 7. 2011.

07-06-2011 ::: Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela vyhlášky, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů

Dne 6. 6. 2011 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 146/2011 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb.

Novelou má být dle důvodové zprávy upravena výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, a to v závislosti na změně právních předpisů týkajících se uplatňování biopaliv v dopravě. Novela má také reflektovat dosavadní poznatky získané v praxi.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

Infodeska.cz