Právní aktuality 6.8.2015 - 31.8.2015


Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců se ruší(31.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.8.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 205/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony.

Novým zákonem se především ruší zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, a to včetně svých novel. Ten byl ve Sbírce zákonů publikován již v roce 2006, své účinnosti však nikdy nenabyl. Jeho účinnost totiž byla posunuta, a to dokonce několikrát, naposledy na rok 2017. Dle zákonodárce by však v dnešních podmínkách nebyl bez rozsáhlých změn prakticky realizovatelný, jeho smutná a nikdy nenaplněná pouť českým právním řádem tak bez výraznější stopy končí.

V souvislosti s tím zákon mění několik dalších předpisů, především pak zákoník práce, občanský soudní řád, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o zdravotních službách, ale i mnohé další.

Za nejpodstatnější změnu lze označit navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do jeho části jedenácté, v níž je soustředěna právní úprava náhrady majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích. Původně se totiž počítalo s tím, že současně s novým zákoníkem práce nabude počátkem roku 2007 účinnosti také současně projednávaný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, v němž budou právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání upraveny. Poté, co byla jeho účinnost odložena, bylo potřeba hmotněprávní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v účinné formě do právního řádu ukotvit, aby tak mohla být, v souladu s mezinárodními úmluvami, realizována práva poškozených zaměstnanců a pozůstalých po nich. Jelikož se mělo jednat o řešení dočasné a krátkodobé, byla zvolena forma přechodných ustanovení v zákoníku práce. Jak už to tak bývá, z dočasného řešení na jediný rok se stalo řešení na téměř celé desetiletí. Proto nyní zákonodárce ne zcela utěšený stav narovnává a v souvislosti se zrušením zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, který stihl za svá léta neustále odkládané účinnosti ideově zastarat, integruje předmětnou právní úpravu do standardní struktury zákoníku práce. Současně dochází k terminologickému sjednocení některých pojmů pracovněprávní úpravy v oblasti odškodňování s pojmy zavedenými novým občanským zákoníkem.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2015.

Novela přestupkového zákona a zákona o Rejstříku trestů(25.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.8.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 204/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Deklarovaným záměrem zákonodárce bylo prostřednictvím novely realizovat myšlenku zavedení evidence přestupků, která ve společnosti rezonuje již několik let. Ta by měla jít ruku v ruce s přísnějším postihem recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků, jakými jsou přestupky proti majetku, proti občanskému soužití či proti veřejnému pořádku, jejichž spáchání bude nově předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. To má umožnit účinnější boj s bagatelní kriminalitou, se kterou se běžný občan s největší pravděpodobností setkává nejčastěji. Informace o páchání přestupků by totiž měly sloužit při projednávání přestupků a ukládání sankcí za ně tak, aby byla recidiva co nejefektivněji sankcionována, mají však být využívány také pro programy prevence bagatelní kriminality.

Vedle přestupkového zákona a zákona o Rejstříku trestů jsou novelizovány i další zákony, mezi nimi například zákon o správních poplatcích, zákon o hornické činnosti, zákon o obecní policii, zákon o České národní bance, zákon o zpravodajských službách, zákony o výkonu vazby a o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o vojácích z povolání, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, zákon o zbraních, ale i mnohé další.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.10.2016.

Novela zákona o regulaci reklamy(25.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.8.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 202/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy je primárním cílem novely odstranit závady implementace evropské směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu do zákona o regulaci reklamy, jež České republice vytkla Evropská komise, ale také adaptovat tento zákon na přímo použitelné evropské nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům tak, aby mu co nejlépe odpovídal a byl s ním v souladu.

Pokud jde o nedokonalou implementaci směrnice, Komise České republice především vytkla právní úpravu přesahující rámec maximální harmonizace předpokládaný směrnicí, ale i to, že v některých případech česká vnitrostátní úprava směrnici sice odpovídala, ale byla obsažena duplicitně jak v zákoně o regulaci reklamy, tak v zákoně o ochraně spotřebitele. Výtky se týkaly například právní úpravy reklamy založené na podprahovém vnímání, reklamy skryté, nevyžádané reklamy, pokud by vedla k výdajům adresáta nebo pokud by ho obtěžovala, reklamy cílící na osoby mladší 18 let či reklamy šířené společně s jiným sdělením. Veškerá vytýkaná pochybení má právě publikovaná novela napravit, navíc má odstranit některé nepřesnosti a neprovázanosti stávající právní úpravy, jež vyplynuly z dosavadní aplikační praxe.

Zákon nabyl účinnosti dnem 17.8.2015.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších(24.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.8.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 200/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vláda ve svém programovém prohlášení v části týkající se zdravotnictví deklarovala svůj závazek posílit státní dozor nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. A realizuje jej právě publikovaným zákonem, jehož prostřednictvím mění výše uvedené předpisy upravující systém veřejného zdravotního pojištění a činnost zdravotních pojišťoven.

Změny se konkrétně týkají například zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Dosavadní právní úprava kontroly nakládání s finančními prostředky systému veřejného zdravotního pojištění, zejména v oblasti smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, totiž byla vyhodnocena jako nedostatečná. Další skupina změn je zaměřena na nábor pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob. Stávající praxe zdravotních pojišťoven provádět nábor pojištěnců prostřednictvím tzv. třetích osob, tedy právnických a fyzických osob, které vykonávají tuto činnost na základě smlouvy a za provizi mimo pracovněprávní vztah s pojišťovnou, se totiž ukázala být, dle důvodové zprávy, problematickou a stále neutěšenou i přes předchozí snahy o alespoň částečnou regulaci.

Změny se však týkají také systému sankcí za porušení povinností zdravotními pojišťovnami, kdy doposud mohly být potenciálně sankcionovány pouze dvě protiprávní jednání zdravotních pojišťoven, což má nová právní úprava změnit, či právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven. Novela je rovněž projevem snahy vyřešit některé dílčí problémy vyplývající z aplikace zmiňovaných právních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1.9.2015.

Novela zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států(24.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.8.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 201/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon je, dle důvodové zprávy, měněn za účelem implementace povinností vyplývajících z evropské směrnice 2013/30/EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři do českého právního řádu. Směrnice je vyústěním snahy EU sjednotit bezpečnostní předpisy svých členských států v oblasti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři poté, co došlo v roce 2010 k havárii na těžební plošině Deep Horizon společnosti British Petrol v Mexickém zálivu. Pro Českou republiku jakožto vnitrozemský stát, který nemá ve své výlučné ekonomické zóně žádnou oblast, kde by se tyto činnosti prováděly, vyplývá ze směrnice povinnost implementovat obsah jediného článku. Jde zde o spolupráci v oblasti bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, samozřejmě v rámci svých možností.

Pokud je totiž ve vnitrozemském státě registrovaná společnost, jež provádí činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři mimo státy EU a dojde u ní při této činnosti k závažné havárii, je na požádání Evropské komise prostřednictvím státu, ve kterém je registrovaná, povinna poskytnout informace o této havárii, přičemž povinnost se vztahuje i na dceřiné společnosti výše zmíněné společnosti. Za dané situace tedy nebylo přistoupeno ke zpracování samostatného zákona, nýbrž jen k novelizaci zákona obsahově nejbližšího.

Zákon nabyl účinnosti dnem 17.8.2015.

Novela nařízení o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání(19.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.8.2015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 197/2015 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Novela do soustavy oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou doplňuje obor Dvojjazyčné gymnázium, pro který Ministerstvo školství ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání připravilo ke schválení samostatný Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Vznik nového oboru, jenž má v souladu s novelizovaným § 13 odst. 4 školského zákona stanoveny dva povinné vyučovací jazyky, vyplynul, dle Ministerstva školství, ze závěrů vyhodnocení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a z následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 31.8.2015.

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství(19.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10.8.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 194/2015 Sb. vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství.

Vyhláška vydaná Energetickým regulačním úřadem podle § 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona a podle § 53 odst. 2 písm. h) zákona o podporovaných zdrojích energie nově v podrobnostech upravuje způsob regulace cen v elektroenergetice, cen elektřiny dodavatele poslední instance, cen tepelné energie a cen za činnost povinně vykupujícího, ale také postup tvorby cen při jejich regulaci.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 195/2014 Sb. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

Předchozí, aktuálně zrušovaná vyhláška stanovuje, dle důvodové zprávy, metodiku regulace do roku 2015. Proto bylo potřeba připravit nová pravidla a postupy pro následující období počínající rokem 2016. Ta mají reflektovat situaci v daných sektorech a vyváženě upravovat zájmy všech účastníků trhu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství(19.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10.8.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 195/2015 Sb. vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství.

Vyhláška vydaná Energetickým regulačním úřadem podle § 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

Právě publikovaná vyhláška nově upravuje způsob regulace cen v plynárenství, cen plynu dodavatele poslední instance a postup tvorby těchto cen. Předchozí, aktuálně zrušovaná vyhláška totiž stanovila pravidla regulace cen pro regulační období počínající dnem 1.1.2010 a končící dnem 31.12.2015. Dle důvodové zprávy má být tímto časovým omezením zajištěna především stabilita pravidel regulace na vymezené období tak, aby byla pro regulované subjekty předvídatelná a transparentní. Stejně tak má pravidelná novelizace pravidel umožnit, aby pravidla vždy co nejlépe odpovídala aktuální situaci v energetických odvětvích. Proto Energetický regulační úřad nyní přistoupil k přijetí vyhlášky nové. Měl ambici jí nastavenými aktualizovanými pravidly a postupy zajistit i nadále jak přiměřenou úroveň zisku pro regulované společnosti v plynárenství, tak dostatečnou kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům při účelně vynaložených nákladech, podporu budoucích investic a zdroje pro obnovu sítí s cílem dalšího zvyšování efektivity, ze které budou profitovat také zákazníci.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství(19.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10.8.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 196/2015 Sb. vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Také tato vyhláška, stejně, jako dvě předchozí, byla Energetickým regulačním úřadem vydána podle § 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona. Velmi úspornou formou upravuje způsob regulace cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a postup jejich tvorby. Regulaci má nastavovat tak, aby zajistila dlouhodobé a strategické záměry ohledně budování kvalitní, spolehlivé a bezpečné energetické sítě, jež by znamenala dostatečně vysokou kvalitu dodávek pro konečné zákazníky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Ruší se vyhláška stanovící rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem o hospodaření energií a podmínky pro určení energetických zařízení(11.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.8.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 191/2015 Sb. vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení.

Zrušovaná vyhláška byla původně vydána k provedení § 13 zákona o hospodaření energií. Ten v otázce rozsahu stanovisek a závazných stanovisek odkazoval na prováděcí právní předpis, jímž vyhláška byla. Novela zákona o hospodaření energií publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 103/2015 Sb. tuto koncepci mění. Nově jsou konkrétní situace, kdy je Státní energetická inspekce dotčeným orgánem státní správy a vydává závazné stanovisko nebo stanovisko, definovány přímo v zákoně. Prováděcí právní předpis je tak již v situaci, kdy je jím upravená materie nyní dána zákonem, zcela nadbytečný. Proto dochází k jeho zrušení.

Vyhláška nabývá účinnosti (a zrušovaná vyhláška se tak zrušuje) dnem 5.8.2015.

Schválení Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem(11.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Z legislativního procesu

Dne 29.7.2015 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 199, str. 3 an., publikováno rozhodnutí Rady (EU) 2015/1293 ze dne 20.7.2015 o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie.

Tímto rozhodnutím se jménem Evropské unie schvaluje Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem, která byla jménem EU podepsána a jejíž znění bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno v prosinci roku 2011. Úmluva se týká služeb informační společnosti a rozhlasových služeb poskytovaných za úhradu a založených na podmíněném přístupu nebo jím tvořených. Jejím účelem je přitom učinit na území smluvních stran protiprávním určitý počet činností, které umožňují nedovolený přístup k chráněným službám, a obecně celkově sblížit právní předpisy smluvních stran v této oblasti.

Úmluva má zavést téměř shodný regulatorní rámec, jaký poskytuje evropská směrnice 98/84/ES o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem. Má rovněž přispět k širšímu uplatňování ustanovení podobných ustanovením uvedené směrnice mimo území EU a k zavedení práva služeb s podmíněným přístupem, které by se uplatňovalo na celém evropském kontinentu.

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích(11.08.2015, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4.8.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 189/2015 Sb. vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích.

Služební hodnocení je dle § 17 zákona o vojácích z povolání podkladem pro rozhodování ve věcech služebního poměru vojáka, přičemž spočívá zejména v posouzení plnění služebních úkolů, povinností vojáka, jeho odborné a psychické způsobilosti ke služebnímu zařazení, zdravotní způsobilosti a fyzické zdatnosti pro další výkon služby. Musí být písemné a hodnocený voják s ním musí být seznámen.

Ministerstvo obrany právě publikovanou vyhláškou nově stanovuje postup při takovém služebním hodnocení a jeho hlediska, když nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 414/2009 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

Vyhláška blíže specifikuje osobu hodnotitele, podrobnosti zpracování služebního hodnocení a relevantní podklady. Zabývá se bodovým hodnocením vojáka či postupem v případě rozdílu ve služebním hodnocení, upravuje ale také proces seznámení hodnoceného vojáka s jeho služebním hodnocením, případného podání námitek proti služebnímu hodnocení, vypracování nového služebního hodnocení a ukončení hodnotícího procesu.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 4.8.2015.

Infodeska.cz